Education on line > Články o vzdělávání > Stříbrná generace a studium cizích jazyků

Tento článek byl zveřejněn v č. 8/2021 časopisu Doba seniorů. Education online děkuje redakci časopisu Doba seniorů za možnost jeho přetištění v plném znění na blogu Education online.

Studium cizích jazyků má u nás dlouhou tradici. Historické prameny uvádějí, že Karel IV. byl neobyčejně bystrý, inteligentní a vzdělaný člověk, který ovládal pět jazyků. V souvislosti se vzdělaností proslul především založením Karlovy univerzity v roce 1348 a jeho odkaz žije v našem národě dodnes. Jsme relativně malým národem, a tak pro nás znalost cizích jazyků zaujímá stále vysokou příčku v žebříčku hodnot. Cizí jazyky studují všechny generace. Zajímá vás, jak se jazyky učí stříbrná generace, tedy naši senioři, jakou k tomu mají motivaci a příležitosti? Chcete se studiem cizích jazyků sami začít, ale nenašli jste dosud odvahu? Pokud je tomu tak, pak je tento článek určen právě vám.

S cílem získat informace přímo od pramene jsme oslovili odborníky z Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), kteří s výukou cizích jazyků v kurzech pro seniory mají mnohaleté zkušenosti. K otázkám motivace seniorů ke studiu cizího jazyka se vyjádřila PhDr. Ladislava Knihová, MBA, zástupce vedoucího Katedry jazyků VŠFS. „Motivace seniorů ke studiu cizího jazyka se v řadě momentů odlišuje od motivace ekonomicky aktivních jedinců. Pokud jim to zdravotní stav dovoluje, mladší senioři rádi cestují, a tak častou motivací bývá přání domluvit se na zahraniční dovolené. V kurzech pak vítají konverzační témata jako odbavení na letišti, ubytování v hotelu apod. Jednou z dalších nejčastějších motivací ke studiu cizího jazyka pro seniory bývají jejich vnoučata. Senioři chtějí umět alespoň základy cizího jazyka, aby v očích nejmladších členů širší rodiny „obstáli“, ale také například proto, aby jim dokázali pomoci s domácími úkoly. Mnozí studenti kurzů si studiem cizího jazyka v seniorním věku plní dlouho odkládaný sen, který si z různých důvodů nemohli splnit dříve. Samozřejmě, pro mnohé je možnost studovat nový cizí jazyk zdrojem nového poznání a rozšíření obzorů.“

Na specifika jazykové výuky pro seniory jsme se dotázali opět paní doktorky Ladislavy Knihové. „Jazyková výuka v oblasti rozvoje metodiky vlastní výuky doznala velkého pokroku. Nyní je součástí poměrně nové disciplíny s názvem gerontopedagogika v rámci vzdělávání dospělých. Nově získané poznatky z této oblasti zcela proměnily výukové postupy lektorů cizích jazyků v kurzech pro seniory. Pedagogicky dobře připravený lektor jazykového kurzu pro seniory musí brát v úvahu řadu faktorů. Studenti v seniorním věku jsou zvyklí převážně na gramaticko-překladovou metodu cizího jazyka, a tak pro ně moderní metody výuky mohou působit nezvykle. Důležité je detailní vysvětlení instrukce, co mají přesně dělat, proč to děláme a čeho tím snáze dosáhneme. Obzvláště citlivá je otázka zařazení technologií do výuky (audio, video, on-line cvičení, výukové filmy apod.). Řešení opět spočívá v postupném, velmi citlivém zařazování těchto nových prvků do výuky, až si na ně senior v roli studenta zvykne a přijme je za své. Výuka fonetiky spojená s procvičováním správné výslovnosti jednotlivých slov a slovních spojení v cizím jazyce a větné intonace může též narážet na určitý ostych u dříve narozených studentů. Pedagog volí velmi citlivě individuální přístup ke studentovi. Motivační pochvala za každý malý úspěch dokáže zázraky. Výuka jazykových kurzů by měla vždy probíhat v příjemném prostředí, které je dobře osvětleno. Důležité jsou např. i pohodlné židle. Výukové celky mohou být rozděleny i několika kratšími přestávkami, aby senior mohl dodržovat pitný režim. Dnes již víme, že vzdělávací instituce by měly nabízet kurzy cizích jazyků pro seniory odděleně od běžných kurzů pro dospělé. Dojde tím k vytvoření mnohem lepších podmínek pro výuku seniorů, což je zárukou i většího úspěchu těchto studentů. V kurzu navazují nová přátelství a na hodinu se těší. Moderní lékařská věda hovoří i o studiu cizího jazyka v souvislosti se zlepšením psychické kondice seniorů, což samo o sobě může významným způsobem oddálit například pravděpodobnost rozvoje Alzheimerovy choroby.“

Příležitostí pro studium cizího jazyka ve specializovaných kurzech pro seniory je celá řada. Jsou převážně koncentrovány do velkých měst. Stačí zadat do vyhledávače „kurzy angličtiny pro seniory“ a nabídka je opravdu velká – od jazykových škol až po specializované akademie. V této souvislosti nás zajímaly zkušenosti s pořádáním kurzů pro seniory v regionech. Takové kurzy již mnoho let pořádá
i mostecká pobočka VŠFS v rámci Univerzity 3. věku. Oslovili jsme proto s dotazem Bc. Martinu Sovanu, která má organizaci jazykových kurzů přímo na starosti. „O jazykové kurzy je mezi seniory stálý zájem již od zahájení Univerzity 3. věku ve studijním středisku Most v letním semestru 2005/2006. Celkem od zahájení Univerzity 3. věku v roce 2006 do roku 2021 proběhlo 62 kurzů anglického jazyka, 38 kurzů německého jazyka a 1 kurz biblické hebrejštiny.“ Pandemie způsobená virem COVID-19 velmi negativně ovlivnila i průběh jazykových kurzů, neboť přechod na online vzdělávání má u generace seniorů svá specifika. Jak se tedy na nový školní rok připravuje Univerzita 3. věku provozovaná pod záštitou VŠFS v Mostě? Martina Sovana k tomu poznamenává: „V nadcházející nabídce zimního semestru 2021/2022 zvažujeme opět zařazení výuky jazykových kurzů. V souvislosti s předpokládaným vývojem pandemie zkusíme nyní nabídnout jazykovou výuku nově on-line. Důležitou podmínkou pro její realizaci bude technické vybavení studentů seniorů a úroveň jejich počítačových dovedností. “

V přípravě na online výuku je tedy potřeba poskytnout našim seniorům pomocnou ruku, a to minimálně při získání potřebných dovedností při ovládání on-line výukového prostředí MS Teams, popř. ZOOM či jiného, v němž výuka probíhá, popř. při zapůjčení či získání zdarma potřebného vybavení (PC, notebook apod.). Doufejme, že vývoj pandemie brzy dovolí návrat ke klasické prezenční výuce, a to především proto, že není přijatelné, aby se část našich seniorů nemohla výuky zúčastňovat jen proto, že nemají patřičné technické vybavení, připojení k internetu či potřebné počítačové dovednosti.

Celou problematiku výuky cizích jazyků pro seniory bychom rádi doplnili i o pohled lektorky kurzu angličtiny Univerzity 3. věku. Odborná asistentka Katedry jazyků VŠFS Mgr. Štěpánka Hronová, MBA se podělila o své zkušenosti takto: „Výuka jazyků u seniorů má svá specifika zejména s ohledem na nutnost uzpůsobit vedení kurzu a používané metody potřebám této cílové skupiny. Práce se studenty – seniory je i vzájemně velmi obohacující, pokud lektor dokáže vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zážitků
a zkušeností. Účastníci se v jazyce postupně zdokonalují a nad fotografiemi nebo i připravenou PowerPointovou prezentací dokáží hovořit v angličtině například o svých cestách do zahraničí či setkáních s anglicky mluvící rodinou jejich snachy nebo zetě. Senioři mohou díky speciálně vytvořeným vzdělávacím kurzům aktivně a smysluplně strávit svůj volný čas a mnohdy zde vznikají i nová přátelství. VŠFS tak plní i sociální roli v regionu a funguje v tomto ohledu jako komunitní centrum. Práce s touto věkovou skupinou mě vždy velmi bavila, studenti bývají pečlivě připraveni a motivováni. “

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání dospělých. Připomeňme jeden z úspěšných projektů s názvem „Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje“, který probíhal již v období 2004-2008. Jeho výsledkem byla i velmi přínosná monografie „Učíme se po celý život? – O vzdělávání dospělých v České republice“. Bylo by velmi potřebné, aby se podobně úspěšné programy podpory realizovaly i v nadcházejícím období. Jejich zacílení by bylo vhodné např. na tvorbu speciálních učebnic a pracovních sešitů s větším písmem, audio programů a dalších multimediálních pomůcek. Je logické, že nová generace studentů – seniorů bude přicházet již s lepšími počítačovými dovednostmi a budou více využívat i nabídky on-line kurzů. Pravidelná návštěva vzdělávacího kurzu je pro seniory příležitostí sociálního kontaktu se skupinou vrstevníků a nabízí vskutku smysluplné trávení volného času. Jazykový kurz se tak stává důležitým nástrojem sociálního začleňování, což je myšlenka vyjádřená a podporovaná i v dlouhodobých strategických materiálech MPSV. Naši senioři během svého života vykonali mnohé pro naši společnost. Nyní je tedy ten správný čas, aby společnost dlouhodobě pomáhala vytvářet potřebné podmínky pro celoživotní vzdělávání svých občanů se zvláštním zřetelem na potřeby stříbrné generace.

Leave a Reply