Education on line > Articles in English > Finanční trhy / Financial Markets – Vítejte v džungli … / Welcome to the jungle …

Připravili jsme pro vás ukázku z nové publikace

 

 Anglicko-český a česko- anglický

GLOSÁŘ

terminologie finančních trhů

Ukázku si můžete přečíst česky nebo anglicky.

Objednávka na: www.education-online.cz

Vítejte v džungli …

Finanční trhy jsou velmi složitým systémem, který na první pohled vypadá jako značně nesrozumitelný a dosti neprůhledný. Čím více člověk proniká do jeho tajů, tím více si uvědomuje, že o jeho fungování stále neví dost. Jedním z předpokladů, jak si prohloubit své znalosti o finančních trzích s cílem jejich využití pro vlastní praxi, je znalost odborné terminologie.

V odborných publikacích a příručkách finanční trh obvykle bývá členěn na kapitálový trh, peněžní trh a trh finančních derivátů. V Glosáři jsme při volbě hesel vycházeli ze složitější klasifikace, kdy jsme mimo jiné zařadili také odborné výrazy týkající se např. managementu finančních trhů, strategie investování, regulace finančního trhu, některé slangové výrazy makléřů i český překlad nových finančních nástrojů, které se na finančních trzích objevily teprve v posledních letech a v českém jazyce dosud ještě nezdomácněly.

Ve srovnání s minulostí se finanční trhy ve světě zejména v posledních dvou desetiletích rozvíjely neuvěřitelnou rychlostí a přinesly množství inovací, které změnily i tradiční odbornou terminologii téměř k nepoznání.

Listování v Glosáři je nejen užitečné, ale místy může být i docela zábavné. Ti, kdo investují do akcií na vzestup, obvykle si v zápalu investiční horečky ani neuvědomují, že se tím zařazují do stáda býků, z nichž se při poklesu trhu snadno stávají volové, protože zvolili chybnou býčí investiční strategii nebo nesprávný finanční instrument. Jejich finanční investice se v okamžiku změnila v dezinvestici. Při úspěšném investování na finančních trzích lze zažít mnohé a v historii se na toto téma zamýšlelo mnoho slavných lidí. Například Publius Ovidius Naso se proslavil svým (mimochodem dodnes pravděpodobně platným) výrokem, že “Když někdo má peníze, může být hloupý, jak chce.” Slavný Francouz Maxmilian Robespierre prý prohlásil: “ Když uvidíte bankéře, jak skáče z okna, skočte za ním. Určitě tam jsou peníze.”

Kdo chce úspěšně investovat, musí se smířit i s případnými ztrátami. Nejlepší příležitost k tomu poskytují finanční deriváty, kterých je neskutečný počet druhů. Začátečník či ten, kdo přesně neví, jak který z nich funguje, ať se derivátům na hony vyhne. Mnoho lidí pravděpodobně neví, že jediné, co si na finančním trhu nelze koupit – je štěstí, ona “muška malá zlatá”. Štěstí sice existuje, ale jak kdy a jak pro koho.

V Glosáři jsme na vás vypustili přímo z finanční džungle (nebo alespoň ze zoologické zahrady) spoustu různých zvířat (rozuměj odborných termínů pro různé druhy obchodů na finančním trhu), jako medvědy, ale i motýly či mírumilovné holubice. Pro další verzi Glosáře máme připraveny i kočky, lvy, tygry a jinou zvěř, tj. finanční nástroje, které nesou zvučné, marketingově vyladěné názvy, aby se lépe prodávaly nezkušeným investorům. Abyste se necítili ztraceni ve finanční džungli, připojili jsme i názvy instrumentů, pomocí nichž se vás bdělý regulátor na regulovaném trhu snaží ochránit, tj. různé druhy plotů (hedge) a jak je stavět (hedging). Ale pozor, před finančními žraloky (sharks) ze světových finančních center vás nezachrání nikdo. Totéž platí o černých labutích (black swans), které fungují jako vlny tsunami. Do Glosáře jsme zařadili také anglické znění výrazu “bílý kůň” a “tunelář”, a to mimo svět zvířat, ač by tam mnozí patřili.

Odvážným a finančně gramotným investorům přejeme, aby se dočkali úspěchu. Podaří-li se vám – náhodou – polapit zlatou mušku, pečlivě si ji hlídejte. A pro všechny ty, kteří se rozhodnout pilně studovat terminologii finančních trhů nelitujíce času ani námahy, jedno životní moudro:

„Sehnul jsem se pro oblázek…a našel drahokam.“

Praha, duben 2017
autoři Glosáře

 

Welcome to the jungle …

Financial markets are highly complex. They can appear opaque – even incomprehensible. In addition, the more you penetrate these markets’ mysteries, the more you realize how little you know about them. Of course, one way to enhance  your  knowledge  of  financial  markets  is  to  master  the  professional terminology associated with them. This is what this Glossary helps you to do.

In professional publications and handbooks, financial markets are usually divided into capital markets, money markets and derivatives markets. In the Glossary, we adopted a more comprehensive and complex classification by including professional terms related to such things as the management of financial markets, investment strategies, financial markets‘ regulation and some brokers’ jargon, as well as Czech terminology for financial tools which have emerged in recent years and aren’t yet fully established.

Over the last two decades, financial markets have developed globally at an unprecedented speed. This has prompted a number of innovations that have transformed both traditional professional terminology and the way the markets operate.

Browsing the Glossary should be both beneficial and entertaining. Those who invest into bull markets join the herd of bulls which may easily become oxen if the market falls and they have chosen an imprudent “bull investment strategy”, or an inappropriate investment tool. Their financial investment can change into disinvestment within moments.

History supplies plenty of wisdom about financial markets, investment and wealth. Writing some 2,000 years ago, the Roman poet, Publius Ovidius Naso (known as Ovid) commented, “If someone has money, he can be as stupid as he wants.” The French lawyer and politician of the late 18th century, Maximilien Robespierre, once claimed: “When a banker jumps out of a window, jump after him. That’s where the money is!”

 If you want to be a successful investor, you have to accept potential – and actual – losses from time to time. Probably financial derivatives – of which there are many options – provide the most appropriate instrument for this strategy. Only those who really know how these markets work should become involved in financial derivatives. Even then, you need to bear in mind that you’ll need a supply of the one thing that can’t be bought on the financial markets. That’s luck – the “small golden fly”. Although you can experience luck, it doesn’t help everyone – and it isn’t constantly helpful to anyone.

 

In the Glossary, we’ve let a number of animals escape from the financial jungle (or, at least, from the financial zoo). These animals symbolize professional terms for various kinds of financial market transactions. They include bears and bulls, butterflies and doves. Later, you’ll meet cats, lions, tigers and others – relating to financial instruments labelled by renowned marketing specialists to appeal to inexperienced investors. Just for you – so that you don’t feel lost in this financial jungle – we’ve included information about these instruments, thanks to help from a watchful regulator, in order to protect you. In other words, to protect you from these animals, we show you various kinds of hedges – and tell you how to build them (hedging). But beware of financial sharks because nobody can protect you from them. The same applies to  black  swans.  They  act  like  a  tsunami. Also in the Glossary, you’ll find a “white horse” and a “tunneller” operating outside this animal-rich world.

To all the brave and financially literate investors who read and use the Glossary, we wish much success. Should you also manage to capture the golden fly, do all you can to keep it!

 

And, for those of you who’re determined to spare no time and effort in studying the terminology of financial markets, here’s a pearl of wisdom:

„I bent down for the pebble … and found a gem.“

 

Prague, April 2017

Authors of the Glossary

 

Leave a Reply