Education on line > Články o marketingu > Marketing mobilních aplikací

Tento příspěvek byl přednesen na odborné konferenci Marketingová komunikace a společnost dne 13.10.2016. Konferenci pořádala Katedra marketingu Vysoké školy finanční a správní v Praze. 

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je identifikovat a detailně objasnit specifické rysy úspěšné marketingové strategie při propagaci mobilních aplikací z pohledu integrované marketingové komunikace s důrazem na komunikaci digitální. Zvláštní pozornost autorka věnuje možnostem propagace mobilních aplikací v rámci obsahového marketingu (včetně pojmu storytelling) a digitálního marketingu s důrazem na video marketing a sdílení na sociálních sítích (social sharing). Příspěvek je doplněn o výsledky vlastního průzkumného šetření s cílem zjistit, zda absolventi oboru marketingová komunikace dokáží předvídat a řešit problémy a případná úskalí, s nimiž se mohou setkat při marketingu mobilních aplikací.

 

Abstract

The objective of this paper is to identify and explain in detail the specific features of successful mobile application marketing strategy from the perspective of integrated marketing communications with an emphasis on digital communication. The author pays special attention to the possibilities of mobile application promotion within content marketing (including the concept of storytelling) and digital marketing with an emphasis on video marketing and social sharing. The paper is complemented by the findings of the author’s primary survey seeking to determine whether the graduates of marketing communications are able to anticipate and solve problems and potential pitfalls with which they may encounter in the marketing of mobile applications.

 

ÚVOD

Motto: “Get closer than ever to your customers. So close that you tell them what they need well before they realize it themselves.”[1]

Steve Jobs

Mobilní aplikace nejrůznějšího charakteru od informativních, technologických, sportovních
a zábavných, přes mobilní hry až po aplikace vzdělávací či zaměřené na společenskou odpovědnost firem se rychle stávají běžnou součástí našeho životního stylu. Z hlediska integrované marketingové komunikace na ně můžeme pohlížet jako na jakýkoliv jiný produkt, který ve vysoce konkurenčním prostředí bojuje o svůj tržní podíl, avšak digitální platformy,
v rámci kterých je koncoví uživatelé získávají, mají svá výrazná specifika.

Dynamický vývoj mobilních technologií definitivně změnil naše dřívější typické chování
a dnes se k mobilu upínáme stále častěji při hledání odpovědí na nejrůznější otázky – od prostého zjištění, jaké bude zítra počasí, kde se nachází nejbližší benzínová pumpa nebo určitý obchod. Vytvořili jsme si automatický reflex a automatické očekávání, že naše otázka bude kdykoli, kdekoliv, rychle a správně zodpovězena. Z pohledu dodavatele jsou si firmy velmi dobře vědomy skutečnosti, že být tím, kdo je přítomen a na otázky pokládané ve virtuálním mobilním prostředí odpoví mezi prvními, představuje v současnosti výraznou konkurenční výhodu a je nezbytným předpokladem pro úspěšnou komunikaci s klientem, pokud firma chce zdárně působit na trhu i v budoucnosti. Chytré mobilní telefony a mobilní aplikace vstoupily do života nás všech. Dali jsme jim povolení být s námi v módu 365/7/24, aktivně je vyhledáváme a permanentně se k většině z nich vracíme. Díky umístění žádaného
a potřebného obsahu v uživatelsky přátelském prostředí mobilní aplikace získávají stále více příznivců, a to napříč generacemi. Ovlivňují nejen náš osobní život, ale i život pracovní (např. cloudová aplikace Dropbox, kde přechováváme své soubory a data, nepochybně přispívá
k větší flexibilitě i produktivitě práce). Autor Ted Schadler a kolektiv hovoří o tzv. mobilních momentech: „Náš život se stal sbírkou mobilních momentů, kdy se obracíme k mobilnímu zařízení, abychom neodkladně něco udělali, ať jsme kdekoliv.“[2] (Schadler et al, 2014, s. 5)  

Cílem tohoto příspěvku je identifikovat a detailně objasnit specifické rysy úspěšné marketingové strategie při propagaci mobilních aplikací z pohledu integrované marketingové komunikace s důrazem na komunikaci digitální.

MATERIÁL A METODIKA

Prameny využité v tomto příspěvku se soustřeďují především na anglicky psané tituly zabývající se mobilním marketingem a mobilní komunikací a dále otázkami obsahového marketingu. Jedná se především o monografii Mobile Magic z pera odborníka na slovo vzatého, kterým je Tom Eslinger, digitální kreativní ředitel ve společnosti Saatchi & Saatchi, která je význačnou globální marketingovou agenturou. Inovativní pohled na problematiku přináší i publikace The Mobile Mind Shift s podtitulem Engineer Your Business to Win in the Mobile Moment z dílny kolektivu autorů Teda Schadlera, Joshe Bernoffa a Julie Ask. Nejnovější poznatky z oblasti obsahového marketingu přináší publikace renomovaného autora jménem Joe Pullizi s názvem Epic Content Marketing: How To Tell a Different Story, Break through the Clutter, and Win More Customers by Marketing Less. Monografie byly doplněny i řadou odkazů na webové příspěvky autorů publikujících na renomovaných internetových portálech, které autorka dlouhodobě sleduje a kteří se věnují nejnovějším trendům
v marketingu.

Pro účely zpracování tohoto příspěvku byly použity následující metody: studium odborné literatury, empirická sonda, deskripce, analýza, syntéza, interpretace, dedukce a zobecnění. (Saunders et al, 2012).

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

1.      Vymezení vybraných základních pojmů

Marketing jako relativně mladá vědecká disciplína se v posledních několika letech stává oborem s výraznou orientací na technologie. Mobilní aplikace jsou součástí tohoto procesu. Je proto nezbytné přesně definovat hlavní pojmy s cílem správného pochopení následujícího odborného textu. Tato kapitola přináší vysvětlení vybraných základních pojmů vztahujících se především k mobilnímu a obsahovému marketingu.

V literatuře se setkáváme s různými druhy klasifikace marketingových prostředků a nástrojů. Pro obsah daného příspěvku je relevantní klasifikací rozlišení čtyř základních typů nativních[3] mobilních aplikací, tj. 1. Informačně-komunikační aplikace, 2. Marketingově orientované aplikace, 3. Aplikace orientované na služby a 4. Kombinované aplikace.

Mobilní aplikace – na rozdíl od počítačové aplikace, je mobilní aplikace chápána jako softwarový program určený pro chytré telefony, tablety a jiná přenosná zařízení.

 

 • Informačně-komunikační aplikace – naplňují individuální potřeby člověka z hlediska získávání informací, vzdělávání, zábavy, komunikace a socializace.
 • Marketingově orientované aplikace – jsou využívány převážně firmami pro účely brandingu, reklamy a propagace. Nabízejí jak přístup k firemním katalogům zboží
  a aktuálním nabídkám, tak i např. geolokalizační služby pomocí GPS s identifikací nejbližšího kamenného obchodu.
 • Aplikace orientované na služby – zde se jedná např. o finanční služby, mapy
  a navigace, jízdní řády, online vstupenky, rezervace letenek či sedadla v letadle, platby za parkování v modrých zónách či e-shopy provozované na mobilních platformách.
 • Kombinované aplikace – v rámci jedné aplikace jsou sdruženy dvě či více funkcí; nabízejí např. klasický „sport-tracker“ v kombinaci s komunikací v rámci společenské odpovědností firem, přičemž body získané pohybovou aktivitou uživatel takové aplikace přiděluje určitému projektu. Provozovatel aplikace takový projekt vybírá
  a finančně podporuje. Příkladem je vynikající aplikace společnosti ČEZ a Nadace ČEZ s názvem „Pomáhej pohybem“, která si získala u veřejnosti respekt a získala prestižní ocenění – stala se absolutní vítězem profesní soutěže Česká cena za PR pro rok 2016.

Dalšími pojmy, s nimiž se budeme setkávat v tomto příspěvku, jsou ASO – App Store Optimization, affiliate marketing, obsahový (content) marketing, storytelling a video marketing.

ASO – App Store Optimization – tj. optimalizace v rámci dané distribuční platformy pro aplikace, která je chápána jako kontinuální proces zlepšování pozice a vyhledatelnosti v rámci příslušného e-shopu s aplikacemi. Jak Apple App Store, tak i Google Play Store používají různé škály hledisek (klíčová slova, počet stažení aplikace, recenze, apod.) při rozhodování
o tom, která aplikace bude zveřejněna na lepší pozici. ASO je proces, který zajišťuje plnění těchto kritérií s cílem umístění ikony aplikace na co nejlepším místě stránky s výsledky vyhledávání.

 

Affiliate marketing – druh výkonnostního marketingu – definice affiliate marketingu je velmi srozumitelně definována na portálu společnosti VIVnetworks.com s.r.o. jako „Platba
v podobě provize za zprostředkovaný prodej, akci na internetu (PPA,PPS), tedy v on-line prostředí. Uskutečněná akce může být realizace objednávky v e-shopu, objednání služby nebo vyplněný kontaktní formulář (lead generation).(
VIVnetworks.com) Affiliate marketing je tedy model spolupráce, který přináší užitek oběma stranám zapojeným do tohoto výkonnostního modelu. V poslední době se affiliate marketing stává stále populárnějším. Provize za skutečně proběhlé prodeje se stává nejrozšířenějším modelem spolupráce.     

Obsahový marketing (content marketing) – autor Joe Pulizzi definuje obsahový marketing následovně: „ Obsahový marketing je marketingový a obchodní proces zaměřený na vytváření a distribuci hodnotného a přesvědčivého obsahu s cílem přilákat, získat a zapojit jasně definovaný a pochopený segment zákazníků s cílem vyvolat takovou akci ze strany zákazníka, která bude generovat zisk.” (Pulizzi, s. 5)

Storytelling –  je interaktivní forma vypravování příběhu; jeho mluvená forma využívá gest, adekvátní modulace hlasu, pohybu vypravěče k prezentaci příběhu a aktivizace představivosti posluchačů. Zajímavost tématu a jeho relevance k zamýšlenému hlavnímu sdělení ovlivňuje
u posluchačů schopnost zapamatování. Svou představivostí se posluchač stává aktivním spolutvůrcem příběhu. Zajímavou formou, s níž se autorka v poslední době setkává, je sekce firemního webu, kde místo kategorie „O nás“ se začíná objevovat sympatický a mnohem více emocionálně laděný název „Náš příběh“.

Video marketing – komunikace se zákazníky prostřednictvím videí a video animací umístěných na portály typu YouTube, TED či na webové stránky firem a propagujících výrobky či služby, popř. jsou zaměřeny na budování značky a zvyšování povědomí o její existenci. Ve srovnání s televizními reklamními spoty má tento typ marketingu mnohem nižší pořizovací náklady a tato videa jsou opakovaně dostupná a snadno vyhledatelná, neboť např. záznam na portálu YouTube patří k upřednostňovaným informacím v rámci algoritmu společnosti Google pro SEO (search engine optimization). Existuje sice malá pravděpodobnost, ale za určitých podmínek se stává, že vysoce kreativně zpracovaný obsah se stane předmětem virálního šíření po internetu.

Závěrem nutno konstatovat, že vznikající terminologie dosud není obecně ustálená; dynamicky se vyvíjející obor, kterým marketing bezesporu je, s sebou do českého jazyka často přináší řadu anglicismů, popř. se v marketingové praxi začne používat pouze anglický termín bez viditelné snahy o jeho český ekvivalent a jeho terminologickou kodifikaci. Zde odbornou marketingovou veřejnost čeká ještě mnoho práce.

2.      Mobilní paradigma

Již v roce 2010 na světovém kongresu Mobile World Congress tehdejší generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt prohlásil, že Google bude svůj vývoj prioritně orientovat na mobilní zařízení. Jeho slova byla vizionářským potvrzením trendu, který dnes prožíváme. Mobilní telefon se stal základním komunikačním prostředkem a neodmyslitelnou součástí našeho životního stylu. Pro firmy se komunikace prostřednictvím mobilního telefonu stala novou velkou podnikatelskou příležitostí; pro marketingové odborníky pak splněním snu, neboť mobilní telefon jako komunikační kanál je téměř vždy „on“ a jen výjimečně „off„. O to více mu musejí věnovat svou pozornost.

Mobilní komunikace a především obrovské množství mobilních aplikací skutečně mění náš život od základu. Autor Schadler et al se zabývá analýzou různých oblastí lidského života
a identifikoval následující tzv. „mobilní momenty“:

 • management – mobilní telefon vybavil manažery možností mít kriticky důležitá data stále k dispozici; příkladem mohou být i mobilní verze sdílených kalendářů pracovního týmu;
 • práce a spolupráce – plnění pracovních úkolů se díky mobilním aplikacím stává flexibilnějším a efektivnějším – aplikace jako Evernote, Google Docs, popř. pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS aplikace Numbers, Pages a Keynote, pro které je aktuálně k dispozici betaverze Spolupráce, která bude umožňovat spolupráci na těchto dokumentech ve více lidech na Macu, iPadu, iPhonu, nebo na stránkách iCloud.com.
 • mobilní bankovnictví – stálý přehled o výši finančních prostředků na bankovním kontě a možnost zadávání plateb prostřednictvím mobilní aplikace zásadním způsobem šetří náš čas (odpadá nutnost chodit často na poštu či do banky) při současném snížení nákladů na poplatky;
 • řízení motorových vozidel – jako řidiči máme k dispozici neustále aktualizované mapy (Mapy, Google Maps), navigace vybavené dalšími geolokačními službami (co zajímavého se nachází v okolí zvolené destinace), popř. informacemi o situaci na silnicích (dopravní omezení, dopravní zácpy). (Schadler et al, 2014, s. 10-11)
 • zdravotní péče – celá řada mobilních aplikací zaměřená na zdravý životní styl a např. na monitorování naší pohybové aktivity, popř. i další lékařsky specifické aplikace, umožňují lékařům získat holistický obraz o našem zdraví;
 • občanství – v mnoha zemích je možné volit své kandidáty na politické funkce pomocí příslušné mobilní aplikace;
 • rodičovství – z hlediska rodiče je možné mobilní telefon vnímat jako nástroj zvyšující efektivitu a především flexibilitu při zvládání všech denních povinností, neboť smartphone umožňuje udělat všechny potřebné úkoly odkudkoliv, v kteroukoliv denní či noční dobu a současně zvládnout péči o malé děti; důležitým momentem je
  i rodičovská kontrola nad pohybem dítěte, což zásadním způsobem ovlivňuje psychickou pohodu rodičů.
 • nakupování – v roli nakupujících vstupujeme do obchodů jako „informovaný zákazník“ a jsme si zcela jisti, že máme po ruce mobilní přístup ke všem potřebným informacím, abychom mohli učinit ta nejlepší nákupní rozhodnutí (Heuréka a jiné cenové srovnávače, vznikají specializované mobilní aplikace zabývající se podrobnými informacemi o původu zboží a kvality jeho zpracování – např. i nezávislé testy a další pro-zákaznicky orientovaný obsah časopisu dTest mají nyní svou mobilní aplikaci);
 • cestování – jako cestovatelé na svých cestách již nejsme v informačním vakuu, právě naopak, všechny potřebné informace máme dostupné v reálném čase ve svém mobilním telefonu (např. velmi užitečné mobilní aplikace celé řady leteckých společností a velmi úspěšná aplikace Booking.com, která nám všem šetří čas i peníze);
 • sport – jako sportovní fanoušci nyní můžeme sledovat své oblíbené zápasy na mobilním telefonu ve formě audia či videa odkudkoliv a kdykoliv;
 • atletika – aktivní sportovci mohou využívat mobilní telefon a další (propojená) mobilní zařízení (např. náramek obsahující senzory) k získávání aktuálních dat
  o svých vlastních sportovních aktivitách.

Tento výčet není zdaleka kompletní – doplňme alespoň oblast vzdělávání, v níž máme
k dispozici nepřeberné množství mobilních vzdělávacích kurzů, a to zcela bezplatných (kurzy MOOC) či částečně placených aplikací. Z hlediska formátů ve vzdělávacích aplikacích začíná převládat mobilní video. Mezi odbornou veřejností se pro tuto oblast vžil nový odborný termín mobilní e-learning.  

Mobilní paradigma je realitou současnosti se všemi svými klady i zápory. Pro firmy představuje nové podnikatelské příležitosti, pro marketingové odborníky je oblast mobilního marketingu novou, náročnou, ale současně i zajímavou výzvou.

3.      Marketing mobilních aplikací

Autorka tohoto příspěvku je přesvědčena, že mobilní aplikace jako produkt mají svá výrazná specifika z hlediska běžné marketingové praxe. Jedná se především o omezený počet platforem, v rámci kterých je možné mobilní aplikace získat či zakoupit. Tyto platformy mají navíc svá přesná pravidla z hlediska umístění každé nové aplikace do příslušné kategorie,
v níž je nesmírně obtížné bojovat o přízeň zákazníků, neboť se jedná o vysoce konkurenční prostředí. Existují zde sice např. žebříčky popularity, které však zcela spravedlivě a striktně vycházejí z čísel o počtu stažení dané mobilní aplikace: čím více stažení, tím vyšší pozice na žebříčku popularity. Je tedy zásadní otázkou, jaké marketingové techniky a postupy je vhodné použít, chceme-li ovlivnit viditelnost aplikace na nejvyšších příčkách žebříčků popularity
v rámci příslušné digitální distribuční platformy (např. App Store, Google Play Store či Microsoft Store) a současně i její pozici v rámci organického vyhledávání ve vyhledávačích.

Autorka tohoto příspěvku je aktivní uživatelkou celé řady aplikací vytvořených pro operační systém iOS a získaných buď stažením či zakoupením na digitální platformě Apple App Store jako integrální součásti iTunes. Na základě vlastní zkušenosti s uživatelským prostředím tohoto app storu se ztotožňuje s obecně panujícím názorem, že s marketingem mobilní aplikace je potřeba začít již v průběhu jejího navrhování a vlastní tvorby. Zde je zásadní odlišnost od marketingu jiných produktů, které se do dílny marketingového odborníka obvykle dostávají až jako finální výrobek či služba.

Následující podkapitoly 3.1, 3.2 a 3.3 přinášejí popis a zdůvodnění vhodnosti a důležitosti použití vybraných marketingových technik s cílem úspěšné digitální propagace mobilních aplikací.

3.1.   Grafická ikona a popis aplikace

Grafická ikona – uživatelské prostředí distribučních platforem mobilních aplikací pracuje
s grafickými ikonami jednotlivých aplikací a jejich popisem. Ikony jsou umístěny těsně jedna vedle druhé a upoutávka na ně v příslušné kategorii připomíná filmový pás.

Obr. 1 Vyhledávání aplikací v Apple App Store podle ikon[4]

Práce marketingového odborníka začíná již v tomto momentě: jeho úkolem je pečlivě graficky ztvárnit ikonu aplikace, a to s cílem dosáhnout maximální atraktivnosti, zajímavosti
a profesionální pečlivosti zpracování. Je zde na místě uvažovat i o spolupráci s akademickými malíři a těmi nejlepšími grafickými designéry. Předchozí důkladná rešerše barevného pojetí
a grafického ztvárnění ikon konkurenčních aplikací je naprostou nezbytností. Není vhodné volit podobné barvy jako konkurence – aplikace by mohla být snadno zaměněna. Grafické ztvárnění ikony aplikace musí být zcela unikátní, profesionální a mělo by zaujmout na první pohled. Grafický návrh by měl odpovídat obsahovému zaměření aplikace.

Obr. 2 Ikony mobilní aplikace Popelka.


Popis aplikace
– po rozkliknutí hlavní ikony každé aplikace následuje její popis. A zde je potřeba skutečného kreativního copywritera, který dokáže atraktivním a srozumitelným popisem přidat aplikaci na její unikátnosti.

3.2.   ASO a algoritmus pro app store optimization

Další vhodnou marketingovou technikou je nově se objevivší pojem ASO. Jak již bylo vysvětleno v kapitole 1., ASO je proces optimalizace mobilní aplikace s cílem jejího umístění co nejvýše v rámci dané distribuční platformy. Čím výše je umístěna, tím lépe je viditelná pro potenciální zákazníky. Zvýšení viditelnosti ikony dané aplikace v příslušné kategorii vyhledávání přivádí k aplikaci větší počet návštěvníků – potenciálních klientů. Cílem ASO je tedy kontinuálně přivádět co více zákazníků na stránku aplikace, a to tak, aby výsledkem jejich návštěvy bylo stažení/zakoupení dané aplikace.

ASO je velmi důležitý krok, neboť podle výzkumu společnosti Forrester je 63 % všech aplikací objeveno na základě vyhledávání v rámci příslušného e-shopu s aplikacemi. (App Store Optimization – A Crucial Piece of the Mobile App Marketing Puzzle)

Umístění aplikace je dáno algoritmem několika vzájemně provázaných parametrů, jejichž znalost je důležitou kompetencí každého marketingového odborníka. Jedná se o název aplikace, klíčová slova, celkový počet stažení aplikace, recenze a hodnocení.

Název aplikace – součástí názvu aplikace by mělo být nejvíce vyhledávané klíčové slovo vztahující se k obsahovému zaměření aplikace. Název aplikace lze změnit, ale není to ideální krok, a proto je potřeba volbě vhodného názvu věnovat maximální úsilí hned na samém počátku.

Klíčová slova – volba relevantních klíčových slov zásadním způsobem ovlivňuje vyhledatelnost aplikace. Monitorujeme vyhledávání podle klíčových slov, a to též
u konkurenčních aplikací, s cílem jejich pravidelné optimalizace. Kromě aplikace Google Analytics je výrazným pomocníkem např. i volně přístupná aplikace Google Alerts, popř. i Google AdWords. Přihlížíme nejen k individuálním klíčovým slovům, ale i k tzv. long-tail, čili souslovím či celým frázím zadávaným do vyhledávače.

Počet stažení aplikace – tento parametr je součástí distribuční platformy, kde je aplikace umístěna, a nemůžeme jej nijak přímo ovlivnit. K nepřímému ovlivnění známosti aplikace můžeme použít prostředky v rámci digitálního marketingu; v dnešní době se firmy soustřeďují spíše na méně finančně náročné nástroje, jakými jsou např. content marketing, blogging, storytelling, apod.

Recenze a hodnocení – recenze počet hvězdiček je zásadním nástrojem při posuzování kvality aplikace před vlastním rozhodnutím zákazníka o jejím downloadu či nákupu. Je vhodné nejlepší recenze s logicky promyšleným textem dále šířit v rámci digitálního marketingu, a to např. na sociálních sítích.

3.3.   Marketingové strategie pro mobilní aplikace

Navzdory skutečnosti, že mnoho marketingových odborníků se velmi dobře orientuje
v oblasti mobilního marketingu, specifika marketingu mobilních aplikací pro ně může být skutečnou výzvou. Odbornice na mobilní marketing a velká propagátorka marketingových strategií založených na obsahovém marketingu Ashley Sefferman zasvěceně hovoří o vhodné marketingové strategii a důležitosti volby komunikačních kanálů pro účely propagace mobilních aplikací následovně: „Vědět, které komunikační kanály pro marketing mobilních aplikací bychom měli používat, je dobrým začátkem, avšak pochopení strategických změn
a případů dobré praxe týkající se každého z nich je tím momentem, který odliší vaši mobilní aplikaci od konkurence.(
Apptentive: Tools for mobile customer engagement.)

Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku autorka explicitně popisuje
pouze dvě z doporučovaných marketingových strategií pro mobilní aplikace. Další jsou uvedeny jen výčtem s cílem snazší orientace v této problematice pro všechny potenciální zájemce o další studium této problematiky.

Affiliate marketing

Použití techniky – Affiliate marketing je označován českým termínem partnerský marketing (někdy též dealerský marketing) a představuje takovou spolupráci s externími partnery, kteří zhodnocují svůj vlastní reklamní prostor tím, že na něm zveřejňují informaci o produktu třetí strany. Za tuto, popř. i jiné marketingové aktivity, jsou obvykle odměňováni provizí za uskutečněné prodeje. Společnost Apple na svých stránkách informuje o svém partnerském programu následovně: „Partnerský program poskytuje jedinečný způsob, jak vaše webové stránky nebo aplikaci propojit s miliony skladeb a tisíci aplikací – stejně jako knihy, filmy, televizní pořady a další – a zároveň vydělávat provize za kvalifikované prodeje a členství v Apple Music.“ (Apple) Partnerský program společnosti Apple se nazývá Apple’s Affiliate Programe a jeho obdobou je Google Display Network.

Strategie – mezi populární komunikační kanály a marketingové techniky patří reklamní bannery, komplexní informace o produktu, recenze produktů napsané předními blogery, odkazy ze sociálních sítí (social referrals), e-mailové kampaně, marketing ve vyhledávačích (SEO), video marketing a remarketing. V rámci posledně jmenované techniky, tj. remarketing, jsou cílovou skupinou uživatelé, kteří již danou aplikaci mají nainstalovanou, avšak cílem je co nejvíce zapojovat její uživatele k jejím opakovanému využívání. Konkrétními technikami mohou být i zveřejnění informace o nových vlastnostech aplikace, upomínka sdělující, že jste si aplikaci sice stáhli, ale že ji v poslední době nevyužíváte (hojně využívají aplikace typu „sport-tracker“, např. Runtastic), popř. připomenutí existence nové verze aplikace a výzva ke stažení upgradu.

ASO – app store optimization

Použití techniky – jak již bylo vysvětleno v kapitole 3.2, cílem ASO je přivést co největší počet potenciálních zákazníků na cílovou (vstupní) stránku aplikace (landing page) a podnítit je ke stažení předmětné aplikace. ASO (obdobně jako SEO) je nekončící proces, nejen
vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí e-shopů s aplikacemi, ale též k vývojovým změnám algoritmů určujících pozici v příslušné kategorii mobilních aplikací a na žebříčku popularity v daném e-shopu. Marketingový odborník specializující se na ASO by měl mít bystré oko, skvělý pozorovací talent a zálibu v analytice. Je nepostradatelným členem marketingového týmu, neboť osvědčené postupy ASO jsou imperativem nárůstu prodejů.

Strategie – již výše zmiňovaná autorka Ashley Sefferman doporučuje celkem deset vzájemně provázaných kritérií ASO. Zde je jejich výčet: * pochopení zákazníka a konkurence, * volba správného jména pro aplikaci, * maximalizace klíčových slov, * tvorba textu přesvědčivého popisu aplikace, * odlišení se prostřednictvím unikátní ikony, * použití snímků obrazovek aplikace a propagačního videa, * lokalizace názvu aplikace (např. vstupní snímek obrazovky
s názvem v angličtině a hned vedle umístěný stejný snímek s názvem v jazyce cílové skupiny, např. v češtině), * externí propagace aplikace a zpětné odkazy (backlinks), * častá aktualizace obsahu s doporučovanou frekvencí 30 – 40 dní maximálně (např. okénko „Co je nového“),
* podpora hodnocení, recenzí a získávání zpětné vazby. (Moz: SEO Software, Tools and Resources for Better Marketing).

Další komunikační nástroje a kanály

Následuje výčet dalších vhodných komunikačních nástrojů a marketingových komunikačních kanálů vhodných pro tvorbu úspěšného marketingového mixu pro mobilní aplikace. Jedná se o následující: blogy a multimédia, content marketing (důraz na aktuální obsah), internetová fóra, webové stránky FAQ (často kladené otázky) či Q&A (otázky a odpovědi), věrnostní programy, placená reklama, personalizované reklamní sdělení, tiskové zprávy, spolupráce
s důvěryhodnými odborníky (influencers), digitální public relations, push notifikace (zprávy ze serverů), recenze a hodnocení, sociální média a sdílení na sociálních sítích (social sharing) a WOM (word of mouth – ústní reklama).

4.      Content marketing, video marketing a storytelling

Kromě definice autora Joe Pulizzi (viz kapitola 1.) je v české odborné literatuře frekventován i pohled Content Marketing Institutu, který představuje velmi srozumitelné vysvětlení původně anglického pojmu „content marketing“ a nahlíží na něj následovně: „Obecně je obsahový marketing umění komunikovat se svými příznivci a zákazníky, aniž byste jim cokoliv prodávali. Je to forma nenuceného marketingu.“ (PROCHÁZKA a ŘEZNÍČEK, 2014, s. 18). Spatřujeme zde tudíž jednoznačný trend, který spočívá v potlačení komunikačních sdělení zaměřených na atributy produktu v první fázi komunikaci s cílovou skupinou. Do popředí vystupuje cíl zaměřený na budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem a předkládání takového obsahu, který je v hledáčku jeho zájmu. Následné komunikační sdělení, které se týká vlastního produktu, musí být správně načasováno. Prioritou je tedy vztah se zákazníkem, opakované návštěvy zákazníka na našem serveru (vždy zde najde informace, které ho zajímají, server je mezi zákazníky oblíben) a teprve mnohem později přijde informace
o produktu.

Z hlediska marketingu mobilních aplikací se zde naskýtá velký prostor pro firemní reklamní textaře a spolupracující blogery, jejichž prvotřídní texty jsou de facto nástroji podpory prodeje v rámci content marketingu. Sdílení těchto prvotřídních článků, ale například i formátu oblíbené infografiky, na sociálních sítích je samozřejmou součástí tohoto procesu. Sociální sítě Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, Vimeo, Instagram, Flickr, Pinterest, Foursquare, SlideShare, apod. mají každá své specifické publikum a pravděpodobnost sdílení prvotřídního obsahu je vysoká – výjimečně lze dosáhnout i virálního šíření.

Zcela zvláštní pozornost si zasluhuje oblast multimédií, především pak oblast video marketingu (popř. mobilního video marketingu), která vyplývá z obliby konzumace obsahu zprostředkovávaného formou video formátu či formou video animací. Současně je zaznamenáván výrazný odklon od čtení delších textů. Na tento trend reagují i nové funkce typu „Přidat do seznamu četby“, neboť jsou odrazem vysoké zaneprázdněnosti zákazníků či snad částečně i neochoty číst delší texty ve shonu dne: článek či jiný formát obsahu je sice velmi zajímá, avšak momentálně nemají možnost jej přečíst celý. Tato funkce jim umožní pohodlný návrat k dané informaci kdykoliv to budou považovat za vhodné. Video obsah
a např. i zcela bezplatná možnost zřídit si vlastní video kanál na YouTube s možností pro klienty předplatit si odběr novinek je nejoblíbenějším formátem konzumace informací nejrozličnějšího charakteru.

Vlastní konverzi v podobě realizace stažení či nákupu a stažení mobilní aplikace, je-li aplikace placena, předchází fáze spotřebitelského rozhodování. Této fáze si je marketingový odborník vědom i u nákupu mobilních aplikací jako velmi specifického digitálního produktu
a musí zcela bezpečně vědět, jak jednotlivé fáze svou vhodnou a promyšlenou marketingovou komunikací ovlivňovat. Philip Kotler a kolektiv autorů ve své kultovní práci Moderní marketing rozlišuje šest fází připravenosti k nákupu: „Fáze, jimiž kupující normálně procházejí, než dojde k samotnému nákupu: patří sem povědomí o produktu, znalost, sympatie, preference, přesvědčení a koupě.“ (Philip Kotler at al, s. 822) Autorka je přesvědčena, že obzvláště u mobilních aplikací bychom se jako marketéři měli soustřeďovat mj. především na fázi získávání sympatií k produktu a svou komunikační kampaň zaměřovat právě tímto směrem.

Fázi získávání sympatií k určitému produktu/značce/firmě může výrazným způsobem napomoci technika s názvem storytelling. Jak sám název napovídá, technika vyprávění příběhů je stará jako lidstvo samo. Aktuálně ovšem zažívá renesanci v mnoha oblastech lidského konání, marketingovou komunikaci z toho nevyjímaje. Prožíváme-li společně
s vypravěčem emocionálně laděný příběh, náš mozek produkuje dopamin, co umožňuje hlubší a přesnější zapamatování obsahu. Přínos pro aktivní budování vztahu se zákazníky a též pro potřeby brandingu je zcela zřejmý.

5.      Klíč k úspěchu marketingu mobilních aplikací

S ohledem na výše uvedené skutečnosti klíč k úspěchu marketingu mobilních aplikací je možné spatřovat v účinné kombinaci nástrojů ASO, SEO a moderních digitálních forem komunikace počínaje content marketingem, přes techniku s názvem storytelling až po sdílení na sociálních sítích (social sharing). Tento mix komunikačních nástrojů by neměl být náhodným, ale velmi promyšleným postupem při současném stanovení cílového publika, komunikačních cílů, stylizaci marketingového sdělení a získání zpětné vazby včetně jejího vyhodnocení.

6.      Marketing mobilních aplikací z pohledu absolventů oboru marketingová komunikace – empirická sonda

6.1.   Empirická sonda

Za účelem zjištění aktuální názorové hladiny na marketing mobilních aplikací absolventů oboru marketingové komunikace, popř. absolventů vedlejší specializace marketing, byla připravena empirická sonda za použití metody bleskového průzkumu formou online dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval tři výběrové otázky s možností výběru pouze jedné odpovědi a byl připraven v uživatelském prostředí online aplikace SurveyMonkey, a to včetně pretestu. Sběr dat proběhl ve dnech 4. – 5. 10. 2016. Jako platforma byla zvolena sociální síť Facebook (veřejné sdílení). Za účelem propagace dotazníkového šetření byla vložena částka Kč 800,– do reklamy na Facebooku. Jako geografické zacílení byla zvolena Česká republika a Slovensko.

Dle statistiky Facebooku bylo osloveno celkem 4 478 lidí (382 v organickém vyhledávání,
4 096 lidí v placeném vyhledávání, tj. respondenti, kteří reagovali na placenou reklamu).
V rámci tohoto bleskového průzkumu bylo získáno celkem 37 odpovědí respondentů. Autorka si je vědoma, že provedené bleskové šetření zdaleka není dostatečně reprezentativním vzorkem a jeho širší platnost by bylo nutné ověřit rozsáhlejším kvantitativním výzkumným šetřením.

6.2.   Evaluace výsledků dotazníkového šetření

Záměrem výběrové otázky č. 1 bylo zjistit, zda respondenti vnímají nějakou odlišnost mezi mobilními aplikacemi a jinými běžnými produkty.

Výsledky a komentář autorky: Celkem 63,89 % respondentů vyjadřuje názor, že z hlediska marketingu jsou mobilní aplikace velmi specifický produkt. Lze se domnívat, že se jedná
o kvalifikované odpovědi založené na vlastní empirii, neboť převážná část respondentů má
s mobilními aplikacemi osobní zkušenost a znají uživatelské prostředí platforem, na kterých jsou šířeny.

Výběrová otázka č. 2 se věnovala odborné připravenosti na působení v marketingu mobilních aplikací.

Výsledky a komentář autorky: Pouhých 8,11 % respondentů se cítí být dobře odborně připraveno působit v marketingu mobilních aplikací; téměř 33 % respondentů je přesvědčeno, že potřebné informace není problém dohledat. Zajímavou inspiraci přináší zjištění, že téměř 60 % respondentů považuje další vzdělávání v tomto směru za nezbytné. Vzhledem
k dynamickému rozvoji marketingu, který je dán především vývojem technologií, je logické, že ani ten nejlepší vysokoškolský studijní program není schopen okamžitě reagovat na všechny změny, které marketingová praxe přináší. Částečným, nikoliv však systematickým řešením, by mohlo být zacílení povinně volitelných předmětů, které by mohly částečně řešit situaci. Zájem o další vzdělávání v tomto směru by vysoké školy mohly realizovat např. formou odborných kurzů pro absolventy nebo otevřených přednášek pro veřejnost. Tím by současně budovaly a posilovaly důvěryhodnost v danou instituci a její studijní programy. Frekventované obsahové revize a následné změny kurikula jsou dalším logickým krokem
a nelehkým úkolem pro jednotlivé odborné katedry vysokých škol. Obsahové změny kurikula je nutné řešit ruku v ruce s odborným personálním zajištěním výuky.

Výběrová otázka č. 3 se týká připravenosti absolventů přijmout nabídku zúčastnit se výběrového řízení s cílem získat pozici v marketingu mobilních aplikací.

Výsledky a komentář autorky: Autorku tohoto příspěvku zaujalo zjištění, že téměř 20 % absolventů by nemělo potřebnou odvahu přihlásit se na tento typ výběrové řízení. Lze dovozovat, že podobné výsledky bychom získali, pokud by se otázka týkala mobilního marketingu jako takového. Vzhledem k tomu, že marketing jako vědní disciplína se stává stále více technologicky orientovanou, je vhodné se zamyslet nad nezbytnými dovednostmi, které praxe očekává od absolventů oboru marketingová komunikace. Jedná se nejen
o praktické zvládnutí online aplikací používaných v marketingové metrice (Google Analytics apod.), ale i o jednodušší aplikace (např. Google Alerts, Google Adwords) určené pro zjišťování dat z oblasti „market & marketing inteligence“, tedy data, která jsou konkurenční výhodou a umožňují rychle reagovat na všechny změny.


VÝSLEDKY A DISKUZE

Záměrem příspěvku a realizované empirické sondy bylo identifikovat a detailně objasnit odlišnosti úspěšné marketingové strategie při propagaci mobilních aplikací z pohledu integrované marketingové komunikace s důrazem na komunikaci digitální. Na základě provedené rešerše pramenů a podrobného zkoumání digitálních platforem, v rámci kterých jsou mobilní aplikace šířeny, byla předložena celá řada aktuálních faktických informací, které autorku opravňují k tvrzení, že mobilní aplikace jsou natolik specifickým produktem, že si marketing orientovaný na jejich propagaci zasluhuje zcela zvláštní pozornost. V rámci digitálního marketingu autorka věnovala pozornost konceptům jako affiliate marketing, ASO – app store marketing, content marketing, storytelling, video marketing a social media sharing.

Podrobné odborné zkoumání problematiky marketingu mobilních aplikací s sebou přináší
i poznatky, které lze do určité míry zobecnit i pro oblast mobilního marketingu a mobilní komunikace. Zde se otevírá prostor pro následná marketingová a sociologická šetření širšího rozsahu, neboť jsme svědky změn zákaznického chování v používání platforem pro získávání informací, ale například i pro studium a další vzdělávání, které se výrazně posunují směrem
k mobilnímu přístupu k internetu pomocí stále finančně dostupnějších mobilních zařízení.

ZÁVĚR

Příspěvek si neklade za cíl být vyčerpávající odpovědí na dané téma. Je přáním autorky podnítit další odbornou diskusi, která by přinesla věcné argumenty a nové poznatky, na jejichž základě by bylo možné přijímat informovaná rozhodnutí o změnách vysokoškolského kurikula v oblasti digitálního marketingu. Současně je vhodná i výměna názorů odborné veřejnosti na téma jak a do jaké míry obohatit marketing a jeho teoretická východiska
o „skills“, v tomto případě tedy dovednosti technologického charakteru, neboť nutnost jejich používání v praxi čeká na absolventy oboru marketingová komunikace již dnes.

 

Seznam použitých zdrojů

Apple.  iTunes – Affiliate Program – Apple.  [online]. 2016 [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: <http://www.apple.com/itunes/affiliates/>.

Apptentive: Tools for mobile customer engagement.  14 App Marketing Strategies for 2016.  [online]. Apptentive, 2016 [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: <https://www.apptentive.com/blog/2016/08/23/14-app-marketing-strategies-for-2016/>.

App Store Optimization – A Crucial Piece of the Mobile App Marketing Puzzle. Kissmetrics Online Marketing Blog – Analytics & Conversion Rate Optimization [online], 2014 [cit. 2016-10-04]. Dostupné z: <https://blog.kissmetrics.com/app-store-optimization/>.

Digitální agentura Foreveryone – Foreveryone.  Mobilní marketing jede! [online], 2015 [cit. 2016-10-04]. Dostupné z: <https://www.foreveryone.cz/mobilni-marketing-jede>.

ESLINGER, Tom. Mobile magic: The Saatchi & Saatchi Guide to Mobile Marketing. Hoboken: Wiley, 2014. ISBN 978-1-118-85518-8.

KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Moz: SEO Software, Tools and Resources for Better Marketing. The App Store Optimization Checklist: Top 10 Tips [online]. 2016 [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: <https://www.moz.com>.

PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK. Obsahový marketing. Brno: Computer Press, 2014, 224 s. ISBN 978-80-251-4152-6.

PULIZZI, Joe. Epic content marketing: How To Tell a Different Story, Break through the Clutter, and Win More Customers by Marketing Less. New York: McGraw-Hill Education, 2014, 352 s. ISBN 00-718-1989-4.

SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. 6th ed. Harlow: Pearson, c2012. ISBN 978-0-273-75075-8.

SCHADLER, Ted, Josh BERNOFF a Julie ASK. The mobile mind shift: Engineer Your Business to Win in the Mobile Moment. Austin, TX: Groundswell Press, 2014. ISBN 978-099-1361-007.

VIVnetworks.com.  Affiliate marketing, výkonnostní marketing budoucnosti!.  [online], 2015 [cit. 2016-10-05]. Dostupné z: <http://www.vivnetworks.com/affiliate>.

Kontakt

PhDr. Ladislava Knihová, MBA
Katedra jazyků
Fakulta ekonomických studií
Vysoká škola finanční a správní a.s.
Estonská 500
101 00 Praha 10
Česká republika

ladislava.knihova@mail.vsfs.cz

 

 

[1] „Přistupte k vašim zákazníkům blíže než kdykoliv předtím. Tak blízko, že to budete vy, kdo jim ukáže cestu, co vlastně potřebují, a to mnohem dříve, než si to uvědomí sami.“ – překlad autorka.

[2] Překlad z anglického originálu – autorka.

[3] Nativní zde chápeme jako aplikace vyvinuté pro danou platformu.

[4] Zobrazení vzájemně si konkurujících ikon mobilních aplikací po zadání filtru „English“.

1 191 Responses
 1. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice practices and we are looking to exchange techniques with other folks, please shoot me an email if interested.

 2. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you could do with a few pics to
  drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog.
  A great read. I will definitely be back.

 3. When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox
  and now each time a comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

 4. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However think of if you added some great photos or video clips to give your posts more, „pop“! Your content is excellent but with pics and clips, this website could certainly be one of the very best in its field. Wonderful blog!

 5. Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nevertheless I am experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss downside? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 6. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

 7. Whats up are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 8. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!

 9. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the great work!

 10. Hello there, I found your web site via Google while looking for a related topic, your site came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 11. Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 12. great put up, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector do not notice this. You must proceed your writing. I’m sure, you’ve a great readers‘ base already!

 13. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 14. I?¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this info So i am happy to convey that I have a very excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much definitely will make certain to do not disregard this site and give it a look regularly.

 15. Some really good blog posts on this site, thanks for contribution. „I finally know what distinguishes man from other beasts financial worries. – Journals“ by Jules Renard.

 16. Do you mind if I quote a few of your posts as long
  as I provide credit and sources back to your site? My website is in the exact same
  area of interest as yours and my users would truly benefit
  from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Many thanks!

 17. Hi I am so grateful I found your web site, I really found you by error, while I was browsing on Google
  for something else, Anyways I am here now and would just like to say
  thanks a lot for a fantastic post and a all
  round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to browse it all at the moment but
  I have bookmarked it and also added in your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb work.

 18. I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of house
  . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
  Studying this info So i am glad to show that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I most undoubtedly will make certain to do not fail to remember
  this web site and give it a glance on a relentless basis.

 19. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & aid other users like its helped me. Good job.

 20. Hey! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds
  me of my old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good
  read. Many thanks for sharing!

 21. I keep listening to the news broadcast talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 22. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 23. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that „perfect balance“ between usability and visual appeal. I must say you have done a very good job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Firefox. Excellent Blog!

 24. Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to search out somebody with some unique thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that’s needed on the web, somebody with a little bit originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 25. I believe this site contains some rattling excellent info for everyone :D. „Time–our youth–it never really goes, does it It is all held in our minds.“ by Helen Hoover Santmyer.

 26. Good site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 27. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 28. It is actually a nice and useful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 29. Thanks for every other informative website. The place else could I get that kind of info written in such an ideal approach? I have a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the glance out for such information.

 30. I’ll right away grasp your rss feed as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please allow me realize so that I could subscribe. Thanks.

 31. Thanks for the auspicious writeup. It in reality was once a amusement account it. Glance advanced to more delivered agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

 32. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is really irritating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 33. I have been surfing on-line more than three hours these days, but I never discovered any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the internet shall be much more helpful than ever before. „Dignity is not negotiable. Dignity is the honor of the family.“ by Vartan Gregorian.

 34. Someone essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish extraordinary. Fantastic job!

 35. I’ve recently started a website, the info you provide on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. „A physicist is an atom’s way of knowing about atoms.“ by George Wald.

 36. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 37. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 38. I was looking through some of your blog posts on this internet site and I believe this internet site is very informative! Continue posting.

 39. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 40. What i don’t understood is if truth be told how you are no longer actually a lot more well-favored than you might be now. You’re so intelligent. You know thus considerably on the subject of this subject, produced me personally consider it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t interested unless it is one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs great. All the time deal with it up!

 41. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 42. Spot on with this write-up, I absolutely believe this web site needs much more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the advice!

 43. My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 44. I just like the valuable info you supply for your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I’ll be informed many new stuff proper right here! Good luck for the next!

 45. hello there and thank you in your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did on the other hand experience some technical points the use of this site, as I experienced to reload the site lots of times previous to I may get it to load correctly. I had been pondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading cases instances will often affect your placement in google and can damage your high-quality rating if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon..

 46. Hі everуⲟne, it’smy first pay ɑ quick visit at thiѕ web page, аnd post is tгuly fruitful for me, keep
  uup posting these types of posts.

 47. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such great information being shared freely out there.

 48. It¦s actually a great and helpful piece of info. I am happy that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 49. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless just imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, „pop“! Your content is excellent but with pics and videos, this site could definitely be one of the most beneficial in its niche. Awesome blog!

 50. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue solved soon. Many thanks

 51. Hey are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get
  started and set up my own. Do you need any coding
  expertise to make your own blog? Any help would
  be greatly appreciated!

  my blog; Centralia (womenfitnessmag.com)

 52. I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.

 53. whoah this blog is excellent i love reading your articles. Keep up the good work! You know, lots of people are looking around for this information, you could help them greatly.

 54. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 55. Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 56. Can I simply just say what a relief to find someone that really knows what they’re talking about online.
  You definitely know how to bring a problem to light
  and make it important. More people have to check this out and
  understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular
  since you certainly have the gift.

 57. I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 58. It¦s really a cool and useful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 59. hello!,I really like your writing very a lot! proportion we keep up a correspondence extra about your post on AOL? I require a specialist in this area to unravel my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to see you.

 60. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 61. I have read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you put to create the sort of great informative website.

 62. Wow, superb weblog layout! How long have you ever been blogging for? you make running a blog look easy. The overall look of your web site is magnificent, as smartly as the content!

 63. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such great information being shared freely out there.

 64. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 65. The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my choice to read, but I actually thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could repair for those who werent too busy on the lookout for attention.

 66. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and
  it has helped me out loads. I hope to give a contribution &
  assist other users like its helped me. Good job.

 67. We’re a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to paintings on. You have performed an impressive job and our whole group will be grateful to you.

 68. I really like your writing style, excellent information, thank you for posting :D. „Your central self is totally untouched By grief, confusion, desperation.“ by Vernon Howard.

 69. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 70. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 71. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog based on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors
  would enjoy your work. If you’re even remotely interested,
  feel free to send me an e-mail.

 72. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I
  guess I’ll just sum it up what I had written and
  say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog
  blogger but I’m still new to everything. Do you have
  any suggestions for rookie blog writers? I’d really appreciate it.

 73. What i don’t understood is if truth be told how you are not really a lot more well-preferred than you may be right now. You are so intelligent. You know therefore considerably when it comes to this subject, produced me in my view consider it from a lot of various angles. Its like men and women don’t seem to be involved unless it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs great. Always handle it up!

 74. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating
  it but, I’d like to send you an email. I’ve got some ideas
  for your blog you might be interested in hearing. Either way,
  great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 75. Hi colleagues, fastidious piece of writing and pleasant urging commented at this place, I
  am truly enjoying by these.

 76. Good post. I learn one thing more challenging on completely different blogs everyday. It should all the time be stimulating to read content material from different writers and practice a little one thing from their store. I’d want to use some with the content material on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a hyperlink on your internet blog. Thanks for sharing.

 77. Mini PC supplier

  I don’t commonly comment but I gotta admit thanks for the post on this amazing one : D.

 78. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i am happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this web site and give it a glance regularly.

 79. Im now not certain where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thanks for magnificent info I used to be in search of this information for my mission.

 80. Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 81. all in one PC

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 82. Thin Mini ITX Motherboard

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 83. Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to give something again and help others like you helped me.

 84. Motherboard manufacturers

  I’ve been surfing on-line more than three hours these days, yet I by no means found any interesting article like yours. It’s pretty price sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content material as you probably did, the web will likely be a lot more helpful than ever before. „Baseball is 90 percent mental. The other half is physical.“ by Lawrence Peter Berra.

 85. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 86. Mini itx motherboard

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 87. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 88. It’s really a great and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 89. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.“ She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 90. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 91. Hello just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know.

  The layout look great though! Hope you get the issue resolved
  soon. Cheers

 92. Thank you, I’ve just been looking for info about this subject for a
  while and yours is the best I have came upon till
  now. But, what concerning the bottom line? Are you certain about the supply?

 93. Can I just say what a relief to search out somebody who actually knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know how you can deliver a difficulty to gentle and make it important. More individuals need to learn this and perceive this aspect of the story. I cant consider youre no more widespread because you definitely have the gift.

 94. Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 95. I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again

 96. I’m not sure exactly why but this website is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 97. Wonderful website. Lots of helpful info here. I am sending it to several friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you for your sweat!

 98. I’ve been surfing online greater than 3 hours as of late, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It¦s pretty price sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the web will probably be a lot more useful than ever before.

 99. I used to be recommended this website via my
  cousin. I amm not sure whether or not this post is
  written by means of him as nobody els know such specified approximately my problem.
  You are incredible! Thank you!
  webpage

 100. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 101. Good day I am so excited I found your site, I really found you by accident, while I was searching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent job.

 102. Hey There. I discovered your weblog the usage of msn. This is a very well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to learn more
  of your helpful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 103. Heya are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 104. obviously like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

 105. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 106. What’s up to every one, the contents existing at this web site are actually remarkable for
  people experience, well, keep up the good work fellows.

 107. I got what you intend, regards for posting.Woh I am delighted to find this website through google. „Money is the most egalitarian force in society. It confers power on whoever holds it.“ by Roger Starr.

 108. Good post. I be taught one thing tougher on totally different blogs everyday. It can always be stimulating to learn content from different writers and observe a bit one thing from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.

 109. Thanks so much for giving everyone an extremely pleasant possiblity to discover important secrets from this site. It’s always very pleasurable and jam-packed with amusement for me personally and my office colleagues to search the blog the equivalent of three times a week to read through the latest items you have got. And definitely, I’m just at all times motivated considering the astounding things you serve. Certain 1 tips in this post are certainly the very best we’ve had.

 110. Hi there, simply was aware of your weblog thru Google, and located that it’s truly informative. I am gonna be careful for brussels. I’ll appreciate when you continue this in future. Lots of other folks shall be benefited from your writing. Cheers!

 111. I simply desired to thank you so much once again. I am not sure what I could possibly have handled without the entire secrets contributed by you about my area of interest. Entirely was a very difficult problem for me personally, but understanding a professional tactic you dealt with the issue forced me to weep for fulfillment. Now i’m grateful for the assistance and as well , expect you find out what a powerful job you’re accomplishing instructing people through your webblog. I’m certain you haven’t met all of us.

 112. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 113. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.

 114. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually something which I feel I would by no means understand. It sort of feels too complicated and very wide for me. I’m having a look forward for your next post, I?¦ll try to get the hang of it!

 115. It’s really a cool and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 116. Some genuinely excellent information, Gladiola I found this. „The minute one utters a certainty, the opposite comes to mind.“ by May Sarton.

 117. My brother recommended I might like this website. He was once totally right. This put up truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thank you!

 118. Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any ideas? Thanks a lot!

 119. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 120. It’s really a cool and useful piece of information. I’m satisfied that
  you simply shared this helpful info with us. Please keep us
  up to date like this. Thank you for sharing.

 121. I was curious if you ever considered changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 122. Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 123. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 124. What i don’t understood is actually how you’re no longer actually a lot more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You realize thus significantly when it comes to this matter, produced me individually believe it from numerous various angles. Its like men and women aren’t interested until it is something to do with Lady gaga! Your personal stuffs nice. At all times take care of it up!

 125. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 126. Good day very cool blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m satisfied to search out a lot of helpful info right here within the post, we need develop extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 127. I just could not depart your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts

 128. I’m impressed, I must say. Really not often do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me let you know, you could have hit the nail on the head. Your concept is excellent; the issue is something that not enough people are talking intelligently about. I’m very glad that I stumbled throughout this in my search for something referring to this.

 129. When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!

 130. Thanks for another informative blog. The place else may I am getting that kind of info written in such a perfect means? I have a venture that I am simply now operating on, and I’ve been at the look out for such information.

 131. It?¦s really a cool and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 132. I’m impressed, I have to say. Actually hardly ever do I encounter a blog that’s each educative and entertaining, and let me tell you, you will have hit the nail on the head. Your concept is excellent; the difficulty is one thing that not sufficient individuals are speaking intelligently about. I am very pleased that I stumbled throughout this in my seek for something relating to this.

 133. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 134. Someone essentially help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish incredible. Magnificent job!

 135. magnificent points altogether, you just gained a new reader. What would you recommend about your post that you made some days ago? Any positive?

 136. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 137. We stumbled over here coming from a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page yet again.

 138. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I?¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 139. Hello I am so excited I found your web site, I
  really found you by accident, while I was looking on Google for something else, Regardless I am here
  now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read a lot more, Please do keep up
  the excellent work.

 140. You actually make it appear really easy together with your presentation but I in finding this topic to be actually something that I think I’d never understand. It sort of feels too complicated and very huge for me. I am having a look ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 141. Hello! I’ve been reading your blog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to mention keep up the good job!

 142. Howdy! This is kind of off topic but I need some help from
  an established blog. Is it very difficult to
  set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any points or suggestions?

  Appreciate it

 143. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 144. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Bless you

 145. Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 146. Great web site. Lots of useful information here. I¦m sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks to your effort!

 147. Everyone loves what you guys are usually up too. This type of clever work and coverage!
  Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.

 148. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website,
  how can i subscribe for a blog web site? The account
  aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your
  broadcast offered bright clear concept

  Here is my webpage: i thought about this

 149. I beloved up to you will receive performed proper here. The comic strip is attractive, your authored material stylish. however, you command get got an nervousness over that you want be handing over the following. ill indisputably come further before again since exactly the same nearly very steadily inside case you shield this hike.

 150. I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 151. Aw, this was a really nice post. In thought I want to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and not at all appear to get one thing done.

 152. I have read so many articles or reviews about the blogger lovers except this article is
  truly a good piece of writing, keep it up.

 153. Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your super writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 154. Hi, Neat post. There’s a problem along with your website in internet explorer, could test thisK IE nonetheless is the market leader and a large part of folks will miss your fantastic writing because of this problem.

 155. I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 156. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 157. Hi there, simply was alert to your weblog through Google, and located that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful when you proceed this in future. Many other people can be benefited from your writing. Cheers!

 158. You have observed very interesting details! ps nice internet site. „In music the passions enjoy themselves.“ by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

 159. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 160. When someone writes an piece of writing he/she retains the plan of a user in his/her mind that
  how a user can understand it. Therefore that’s why this post is outstdanding.
  Thanks!

 161. Its like you read my mind! You appear to grasp so much about this, such as you wrote the e book in it or something. I believe that you simply could do with a few p.c. to pressure the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. A great read. I will certainly be back.

 162. Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 163. Whatt i don’t reallize iss iff trut bee
  tolld hhow you’re nno longe atually mudh ore well-preferred thaan yoou
  mayy bbe noԝ. Уou’re soo intelligent. Youu
  realizee tһerefore ѕignificantly relatihg tօo thius
  matter, madee mee inn myy opinioon imaginhe iit from
  a lott oof vared angles. Itss ⅼike wonen annd mmen ⅾon’t sedem tto bbe
  fascinated unnless iit iis onee hing tto ddo wjth Laddy
  gaga! Youur personal stuffs nice. Alll thee ttime
  ⅾel with iit ᥙρ!

 164. Off, congratses on this message. This is actually actually remarkable yet
  that is actually why you regularly crank out my close
  friend. Fantastic blog posts that our company can easily drain our pearly
  whites into and definitely head to operate.

  I adore this blog post and also you understand you
  are actually. Writing a blog may be actually really difficult for
  a lot of folks given that there is thus a lot entailed but its like anything else.

  Great portion as well as many thanks for the reference listed below, wow …
  Just how amazing is actually that.

  Off to share this message currently, I wish all those brand-new blog writers
  to view that if they don’t already have a program 10 they do
  currently.

  my web blog … chicago

 165. My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects you write concerning here. Again, awesome site!

 166. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 167. I as well as my friends were checking out the nice tactics from your web page and so then got a horrible feeling I had not expressed respect to the site owner for those techniques. Those ladies happened to be absolutely happy to learn all of them and have in truth been tapping into them. I appreciate you for actually being quite accommodating and for deciding on some awesome areas most people are really wanting to know about. My very own honest apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 168. We stumbled over here different web page and thought I may
  as well check things out. I like what I see so now i’m
  following you. Look forward to checking out your web page repeatedly.

 169. Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I really like the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone .. I’m
  not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great blog!

 170. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 171. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

 172. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 173. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 174. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 175. I would like to express appreciation to the writer just for bailing me out of this challenge. Because of surfing throughout the world-wide-web and coming across notions which are not beneficial, I figured my life was well over. Being alive without the solutions to the issues you have fixed through the article content is a critical case, and ones which may have in a negative way damaged my entire career if I had not noticed your website. Your good training and kindness in maneuvering all the stuff was precious. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a subject like this. I am able to now look forward to my future. Thanks so much for your reliable and effective help. I won’t think twice to refer your blog to any person who requires guidelines on this area.

 176. Attractive component of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing on your feeds or even I success you
  get admission to constantly fast.

 177. Thank you a lot for sharing this with all folks you really realize what you’re speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my website =). We may have a hyperlink exchange contract among us!

 178. You can certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 179. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 180. I not to mention my friends were actually taking note of the good information on your website then then got a horrible suspicion I had not expressed respect to the web blog owner for them. Those boys are already for this reason glad to study all of them and have now unquestionably been having fun with them. Thanks for being really kind and also for selecting variety of amazing topics most people are really desperate to know about. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 181. I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A few of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any recommendations to help fix this issue?

 182. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 183. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 184. Hi! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 185. I do agree with all of the concepts you have presented on your post. They’re very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for newbies. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 186. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 187. You can definitely see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart. „In America, through pressure of conformity, there is freedom of choice, but nothing to choose from.“ by Peter Ustinov.

 188. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 189. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for beginner blog writers? I’d definitely appreciate it.

 190. I’ll immediately grab your rss as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

 191. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice practices and we are looking to trade methods with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 192. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply cool and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 193. I’m curious to find out what blog system you happen to be using? I’m having some small security problems with my latest site and I’d like to find something more secure. Do you have any suggestions?

 194. I feel this is among the such a lot vital info for me. And i am satisfied reading your article. But wanna remark on some common issues, The site style is wonderful, the articles is in reality excellent : D. Excellent process, cheers

 195. I and my friends came checking the great key points on your site and then instantly came up with an awful feeling I had not expressed respect to the web blog owner for those strategies. The guys happened to be as a consequence glad to study them and have in effect without a doubt been having fun with these things. Appreciate your really being simply kind as well as for making a choice on such decent issues most people are really desperate to be aware of. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.

 196. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 197. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any solutions to help reduce content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 198. I got what you mean , thankyou for posting.Woh I am happy to find this website through google. „If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.“ by Seneca.

 199. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 200. Some really great posts on this web site, regards for contribution. „The spirit is the true self.“ by Marcus Tullius Cicero.

 201. I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 202. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 203. Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 204. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!

 205. Hello there, You’ve done an excellent job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

 206. I’d must check with you here. Which isn’t something I usually do! I take pleasure in reading a submit that can make individuals think. Also, thanks for permitting me to remark!

 207. Hi, Neat post. There is an issue along with your web site in internet explorer, might check this… IE still is the market chief and a huge component of other people will leave out your wonderful writing because of this problem.

 208. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 209. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit evaluation on this. And he in actual fact purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you become expertise, would you thoughts updating your blog with more particulars? It is highly useful for me. Huge thumb up for this blog put up!

 210. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

 211. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 212. I’ve recently started a web site, the info you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 213. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 214. I’m now not sure where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thanks for excellent information I used to be searching for this info for my mission.

 215. Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, great written and include approximately all important infos. I’d like to peer extra posts like this .

 216. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 217. Pretty component of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment or even I success you get admission to constantly rapidly.

 218. of course like your web site but you need to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the reality nevertheless I’ll certainly come back again.

 219. Appreciating the hard work you put into your site and detailed information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 220. Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Kudos!

 221. Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 222. obviously like your web-site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

 223. I haven?¦t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 224. I used to be very happy to search out this internet-site.I wanted to thanks in your time for this wonderful learn!! I positively enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 225. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 226. Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

 227. I¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i¦m glad to show that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most indubitably will make certain to do not put out of your mind this web site and provides it a look regularly.

 228. I like this web blog very much, Its a really nice situation to read and obtain information. „Perpetual optimism is a force multiplier.“ by Colin Powell.

 229. Only wanna input on few general things, The website design is perfect, the content is real fantastic. „If a man does his best, what else is there“ by George Smith Patton, Jr..

 230. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog site is in the very same niche as yours and my users would really benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!

 231. hey there and thanks for your information – I have definitely picked up anything new from proper here. I did on the other hand experience several technical issues the use of this website, since I experienced to reload the site lots of occasions previous to I may get it to load correctly. I have been puzzling over if your hosting is OK? No longer that I am complaining, but sluggish loading instances occasions will sometimes impact your placement in google and could harm your quality ranking if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can glance out for much extra of your respective intriguing content. Make sure you replace this again soon..

 232. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?

 233. you’re really a just right webmaster. The website loading pace is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a magnificent job in this subject!

 234. That is the correct weblog for anybody who needs to find out about this topic. You realize so much its nearly hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply great!

 235. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 236. A person necessarily lend a hand to make critically posts I’d state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the analysis you made to create this particular publish extraordinary. Fantastic process!

 237. Good post. I study something more challenging on completely different blogs everyday. It’ll at all times be stimulating to learn content from different writers and observe just a little something from their store. I’d desire to make use of some with the content material on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.

 238. Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you ever been blogging for? you made blogging glance easy. The full look of your web site is fantastic, as well as the content!

 239. My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 240. Hello, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 241. Very well written post. It will be helpful to anyone who employess it, as well as yours truly :). Keep doing what you are doing – i will definitely read more posts.

 242. You can definitely see your skills in the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart. „History is the version of past events that people have decided to agree upon.“ by Napoleon.

 243. of course like your web site but you need to take a look at the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the reality then again I will definitely come again again.

 244. Great ?V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 245. I carry on listening to the rumor talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 246. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thanks!

 247. Magnificent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a appropriate deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast provided brilliant clear idea

 248. Hi my loved one! I want to say that this post is awesome, great written and include approximately all significant infos. I would like to see more posts like this.

 249. Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 250. Great write-up, I am normal visitor of one’s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 251. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 252. Hi there very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m satisfied to search out so many helpful info right here in the post, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 253. Some genuinely great content on this internet site, thanks for contribution. „I finally know what distinguishes man from other beasts financial worries. – Journals“ by Jules Renard.

 254. I’m typically to running a blog and i actually admire your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.

 255. A person essentially lend a hand to make seriously articles I’d state. That is the very first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the research you made to make this actual submit extraordinary. Wonderful activity!

 256. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I absolutely love reading everything that is posted on your site.Keep the information coming. I liked it!

 257. Thanks, I’ve recently been searching for info about this topic for a long time and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what in regards to the conclusion? Are you sure concerning the supply?

 258. Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 259. Thank you, I have recently been searching for info approximately this topic for a while and yours is the greatest I have found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you certain concerning the source?

 260. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 261. Virtually all of whatever you assert happens to be astonishingly appropriate and it makes me wonder the reason why I hadn’t looked at this in this light previously. This particular article truly did turn the light on for me personally as far as this subject matter goes. Nonetheless there is 1 point I am not really too cozy with and while I try to reconcile that with the central idea of your point, permit me observe what the rest of the readers have to point out.Very well done.

 262. To begin with, congratulations on this post. This is really awesome
  however that’s why you always crank out my friend. Wonderful articles that we can easily drain our teeth right into and actually
  go to function.

  I love this article as well as you recognize you’re
  right. Due to the fact that there is so a lot entailed but
  its own like just about anything else, writing a
  blog can easily be very mind-boggling for a lot of people.

  Every little thing takes some time as well as all of us have the exact same
  volume of hrs in a day therefore placed all of
  them to good make use of. Our experts all must begin somewhere and also your
  plan is best.

  Great reveal as well as thanks for the reference below,
  wow … How great is actually that.

  Off to share this blog post right now, I desire all those brand
  new blog writers to see that if they don’t actually possess a strategy ten they perform currently.

  my site health

 263. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 264. Thank you so much for providing individuals with remarkably terrific chance to read articles and blog posts from this web site. It is usually very terrific plus stuffed with a good time for me and my office acquaintances to visit your web site more than 3 times per week to read the new guides you have got. Not to mention, I am also usually amazed with all the eye-popping advice served by you. Selected 1 facts in this posting are essentially the finest we have had.

 265. I haven’t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 266. We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your site provided us with useful information to paintings on. You have performed a formidable task and our whole community will be thankful to you.

 267. Hello, Neat post. There is an issue along with your website in internet explorer, might test this… IE still is the market chief and a huge portion of other folks will pass over your excellent writing due to this problem.

 268. Thank you for every other informative web site. Where else may I am getting that type of
  information written in such an ideal approach?
  I have a project that I am just now running on, and I’ve been at the look out for such info.

 269. F*ckin‘ tremendous things here. I am very glad to look your article. Thank you so much and i’m taking a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 270. Thank you for any other informative web site. Where else may just I am getting that kind of info written in such an ideal means? I’ve a project that I’m simply now operating on, and I’ve been at the glance out for such info.

 271. Some truly great information, Gladiolus I discovered this. „The outer conditions of a person’s life will always be found to reflect their inner beliefs.“ by James Allen.

 272. This is really fascinating, You’re an excessively professional blogger. I have joined your rss feed and look ahead to in quest of extra of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

 273. Normally I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 274. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 275. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 276. Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thank you

 277. But wanna input on few general things, The website style and design is perfect, the subject matter is very wonderful. „By following the concept of ‚one country, two systems,‘ you don’t swallow me up nor I you.“ by Deng Xiaoping.

 278. Enjoyed reading through this, very good stuff, thanks. „It is well to remember that the entire universe, with one trifling exception, is composed of others.“ by John Andrew Holmes.

 279. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 280. I together with my buddies appeared to be looking through the good key points found on your web page and so all of the sudden came up with a horrible suspicion I had not expressed respect to the site owner for those tips. All of the ladies are already so warmed to read all of them and have in effect in actuality been making the most of those things. I appreciate you for actually being indeed helpful and also for having certain superior subjects most people are really wanting to understand about. Our own honest regret for not saying thanks to you earlier.

 281. Thanks, I’ve just been looking for info approximately this subject for ages and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the bottom line? Are you sure concerning the source?

 282. I precisely wished to say thanks once more. I do not know what I would have sorted out without the actual creative concepts provided by you over this subject matter. It was before a real distressing circumstance for me, nevertheless taking note of this professional approach you dealt with the issue made me to jump with happiness. Extremely happier for the work and in addition pray you recognize what a powerful job that you’re putting in instructing the rest by way of your site. I know that you have never got to know all of us.

 283. I conceive this internet site has some really good information for everyone :D. „Nothing great was ever achieved without enthusiasm.“ by Ralph Waldo Emerson.

 284. Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 285. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 286. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this information So i am glad to show that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot surely will make sure to don’t omit this site and provides it a look on a constant basis.

 287. I’m extremely impressed along with your writing abilities as smartly as with the layout in your blog. Is that this a paid subject matter or did you modify it your self? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to look a nice blog like this one these days..

 288. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 289. Its such as you read my mind! You seem to understand a lot about this, such as you wrote the e book in it or something. I believe that you just could do with some to pressure the message home a bit, however other than that, this is magnificent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 290. Thank you for any other informative blog. The place else could I am getting that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 291. My partner and I stumbled over here different website and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page yet again.

 292. Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 293. Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care

 294. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Thanks!

 295. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 296. Hello! I’ve been reading your website for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Houston Tx! Just wanted to tell you keep up the good job!

 297. Magnificent web site. A lot of helpful information here. I am sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks in your sweat!

 298. I really like your writing style, good info, thank you for putting up :D. „You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses.“ by Ziggy.

 299. I have recently started a site, the info you offer on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 300. I?¦m now not positive where you are getting your info, however great topic. I must spend a while finding out more or figuring out more. Thanks for fantastic info I used to be on the lookout for this information for my mission.

 301. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 302. Hey very cool blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find a lot of useful info here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 303. Thank you for some other informative blog. Where else may I am getting that kind of information written in such a perfect means? I have a venture that I’m simply now running on, and I have been on the look out for such info.

 304. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Outstanding work!

 305. You could certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart. „No man should marry until he has studied anatomy and dissected at least one woman.“ by Honore‘ de Balzac.

 306. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 307. Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to find any individual with some authentic thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is one thing that’s wanted on the web, someone with somewhat originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 308. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 309. It is perfect time to make some plans for the long run and it’s time to be happy. I’ve read this submit and if I may I want to counsel you some interesting things or advice. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article. I wish to learn even more things approximately it!

 310. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I find It truly helpful & it helped me out much. I hope to provide something back and aid others like you aided me.

 311. Hi there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 312. There are some attention-grabbing cut-off dates on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There is some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as properly

 313. Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!

 314. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 315. Simply desire to say your article is as surprising. The clarity in your publish is simply great and that i can think you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to clutch your RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thank you a million and please continue the enjoyable work.

 316. I carry on listening to the news lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 317. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon..

 318. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 319. Generally I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 320. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 321. First off, congratulations on this article.
  This is truly remarkable yet that’s why you constantly crank out my close friend.
  Great blog posts that our experts can sink
  our teeth into and also actually visit function.

  I love this weblog article as well as you know you’re. Blogging may be
  really overwhelming for a great deal of people since there is actually thus a lot included yet its like everything else.

  Excellent portion and also thanks for the mention right here, wow …
  Just how great is actually that.

  Off to discuss this article now, I prefer all those new
  blog writers to see that if they don’t already possess a plan ten they perform now.

  my web site education

 322. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips for first-time blog writers? I’d certainly appreciate it.

 323. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Appreciate it

 324. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any ways to help reduce content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 325. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 326. Throughout the awesome scheme of things you’ll get an A just for effort. Where exactly you actually misplaced everybody was on your details. As as the maxim goes, details make or break the argument.. And that could not be much more true here. Having said that, let me say to you just what did do the job. The text is actually incredibly convincing and this is most likely the reason why I am making an effort to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Second, despite the fact that I can certainly see a leaps in logic you come up with, I am not necessarily confident of just how you seem to unite your details which inturn help to make the conclusion. For the moment I will subscribe to your issue but wish in the future you actually link your facts much better.

 327. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

 328. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 329. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 330. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

 331. Good post. I learn one thing more challenging on different blogs everyday. It’ll all the time be stimulating to learn content material from different writers and apply just a little something from their store. I’d want to make use of some with the content on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your web blog. Thanks for sharing.

 332. I will immediately take hold of your rss as I can not find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me understand so that I could subscribe. Thanks.

 333. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 334. Thank you for some other fantastic post. Where else could anybody get that type of info in such a perfect manner of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

 335. Thanks for some other great article. Where else could anyone get that type of information in such a perfect method of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 336. After research a number of of the weblog posts on your web site now, and I really like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will be checking back soon. Pls take a look at my site as effectively and let me know what you think.

 337. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 338. Whats up very nice site!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I am satisfied to search out a lot of helpful info right here in the post, we want develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 339. Hello! Someone in my Myspace group shared this
  website with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!

  Fantastic blog and outstanding style and design.

 340. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to search out anyone with some authentic thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is one thing that’s wanted on the web, somebody with a bit of originality. useful job for bringing something new to the web!

 341. Its such as you learn my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the guide in it or something. I think that you just could do with some p.c. to force the message house a bit, however other than that, that is magnificent blog. A great read. I will certainly be back.

 342. When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!

 343. Along with almost everything which seems to be building inside this specific subject material, all your points of view are generally relatively exciting. Nevertheless, I beg your pardon, because I can not give credence to your whole plan, all be it exciting none the less. It would seem to everyone that your remarks are actually not completely rationalized and in simple fact you are yourself not totally confident of the point. In any event I did take pleasure in examining it.

 344. I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 345. Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and include almost all significant infos. I’d like to see more posts like this.

 346. naturally like your website but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the truth then again I’ll definitely come again again.

 347. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thank you so much!

 348. As I site possessor I believe the content material here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 349. A person essentially help to make seriously articles I might state. That is the very first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this particular put up amazing. Magnificent activity!

 350. Enjoyed looking at this, very good stuff, thanks. „Curiosity killed the cat, but for a while I was a suspect.“ by Steven Wright.

 351. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful information particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 352. It¦s really a great and helpful piece of information. I am glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 353. excellent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I am confident, you’ve a great readers‘ base already!

 354. Thank you for your entire work on this blog. My daughter delights in conducting research and it is easy to see why. Many of us know all regarding the compelling mode you offer priceless ideas on the web blog and as well as encourage participation from website visitors on the matter while my simple princess is discovering a lot of things. Enjoy the rest of the new year. You have been carrying out a wonderful job.

 355. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 356. Hey there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and brilliant style and design.

 357. Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 358. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Many thanks

 359. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve truly loved browsing your blog posts. In any case I will be subscribing for your feed and I am hoping you write once more very soon!

 360. Good day! I simply want to give a huge thumbs up for the good data you have right here on this post. I can be coming back to your weblog for more soon.

 361. I have been surfing on-line more than 3 hours lately, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It?¦s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the net will probably be a lot more helpful than ever before.

 362. Needed to send you that tiny remark to be able to say thanks a lot the moment again for all the fantastic basics you’ve featured above. It is certainly surprisingly generous of you to present openly what a few people would’ve offered as an ebook to earn some money for their own end, chiefly considering that you could have tried it if you considered necessary. These ideas as well acted to become a fantastic way to realize that the rest have the identical keenness just as mine to learn a whole lot more when considering this issue. I think there are many more fun sessions in the future for individuals who looked over your blog.

 363. I will right away clutch your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Kindly allow me know so that I may just subscribe. Thanks.

 364. Somebody essentially lend a hand to make seriously posts I would state. That is the first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this actual post amazing. Wonderful process!

 365. F*ckin‘ amazing issues here. I’m very glad to see your article. Thank you so much and i am having a look ahead to touch you. Will you please drop me a mail?

 366. Thanks , I’ve recently been searching for information about this topic for ages and yours is the best I’ve discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 367. Hi, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a good portion of people will miss your fantastic writing because of this problem.

 368. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 369. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 370. I’ve recently started a blog, the information you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 371. Throughout this awesome scheme of things you get an A+ with regard to hard work. Where you confused me was first on your details. You know, as the maxim goes, details make or break the argument.. And it could not be more true right here. Having said that, allow me reveal to you precisely what did deliver the results. Your text is highly persuasive which is most likely why I am making the effort to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Next, whilst I can notice a jumps in reasoning you come up with, I am not certain of how you seem to unite your points which in turn help to make the actual final result. For right now I will, no doubt yield to your position however trust in the near future you actually connect the facts much better.

 372. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This submit actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thank you! !

 373. Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and great design.

 374. Hi, Neat post. There’s a problem with your site in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a large portion of people will miss your fantastic writing because of this problem.

 375. Spot on with this write-up, I truly suppose this website needs far more consideration. I’ll in all probability be again to read much more, thanks for that info.

 376. Hello my friend! I want to say that this post is awesome, nice written and include approximately all important infos. I’d like to see more posts like this.

 377. I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 378. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 379. I do trust all of the concepts you’ve introduced in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for starters. Could you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 380. I actually wanted to write down a simple note to be able to say thanks to you for all the amazing hints you are sharing here. My long internet look up has finally been honored with excellent strategies to talk about with my great friends. I ‚d express that many of us site visitors are definitely blessed to exist in a magnificent network with many outstanding individuals with beneficial ideas. I feel quite grateful to have discovered your entire website and look forward to tons of more entertaining minutes reading here. Thanks again for everything.

 381. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! „For most of history, Anonymous was a woman.“ by Virginia Woolf.

 382. I was very pleased to find this net-site.I wished to thanks to your time for this wonderful learn!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 383. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

  Appreciate it

 384. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 385. I have been browsing online greater than three hours lately, yet I by no means found any interesting article like yours. It is beautiful price enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you probably did, the net will probably be a lot more helpful than ever before.

 386. Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s weblog link on your
  page at proper place and other person will also do same
  in favor of you.

  my website: about

 387. Thanks for some other informative site. Where else may I get that type of information written in such a perfect manner? I’ve a project that I am simply now working on, and I have been at the look out for such info.

 388. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 389. Just a smiling visitor here to share the love (:, btw great layout. „Better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad.“ by Christina Georgina Rossetti.

 390. Howdy very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Superb ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?

  I’m satisfied to search out so many useful information right here in the post, we need work out extra strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  Take a look at my web blog … Jeger88

 391. I conceive this internet site contains some real good information for everyone. „Drunkenness is temporary suicide.“ by Bertrand Russell.

 392. Off, congratses on this article. This is truly fantastic yet that’s why you always crank
  out my friend. Fantastic blog posts that we
  can easily drain our pearly whites right into and also truly
  visit operate.

  I like this blog site article as well as you recognize you’re.
  Blog writing can be actually extremely overwhelming
  for a whole lot of individuals due to the fact that there is
  actually therefore a lot involved but its like everything else.

  Great reveal as well as many thanks for the reference here,
  wow … Exactly how amazing is actually that.

  Off to discuss this post right now, I desire
  all those brand-new bloggers to view that if they don’t presently possess a planning ten they carry out currently.

  Here is my web blog :: Scandal

 393. Hello! I’ve been following your website for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Tx! Just wanted to mention keep up the good work!

 394. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 395. This is the best weblog for anybody who desires to seek out out about this topic. You understand a lot its nearly exhausting to argue with you (not that I really would want…HaHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just nice!

 396. site

  Pretty! This has been an incredibly wonderful article.
  Many thanks for providing this information.

 397. you’re in point of fact a just right webmaster. The site loading pace is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a great activity in this subject!

 398. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and terrific design.

 399. I simply could not depart your web site prior to suggesting that I really loved the usual info an individual supply in your visitors? Is gonna be back often in order to check out new posts

 400. naturally like your web-site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.

 401. I’m no longer sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend a while studying more or understanding more. Thank you for fantastic info I used to be in search of this info for my mission.

 402. What i don’t understood is actually how you are not really a lot more well-preferred than you might be now. You’re so intelligent. You recognize thus considerably in terms of this topic, made me personally believe it from so many varied angles. Its like women and men aren’t fascinated until it is something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs excellent. Always take care of it up!

 403. Located in the heart of Fish Lane, our escape rooms and immersive murder mystery game could be your next date
  destination, or the perfect starting point for
  a night out with friends.

 404. I wont tto fuck myy sister Oder wojan getting iin thhe asss Stiff richhards virbin rport Barsly leel teen Sexy hotties
  getting fucked Viintage sasra coventry Wild nakd jappanese
  gitls Catholic charities boston ggay Vanessa dell rio fisted.

  Xxx videos girls firstt time Freee mother oon son orn Junne carter porn Free amsture wife trading pornn viudeos 1985
  hutch vintage bidycle Seexy matures in shorts Teenn annal sex prre Bikjnis models hunting
  Free naked pictures oof celebrates.
  Gayss having hhot anal seex Frree porrn sute Im a hustler baby jay
  z Is female ejaqculation aan orgaasm Adult blue chiip Blac amateur laddyx Asian massage
  tubes Whatt the fck is aan dvacado Woen inn tkght sexy jeans.

  Sister pleasure Gay mzssage atlanta Erin gray
  nudist pic Skayer teren porn clips Victoian fucking Fibertrendss two-piece slipper bottons Jeniferr hkrror movie naked Francine
  smith nude Mid oio intage ays 2007.
  Dickk clark’s nnew year’s ropckin eve 2007 Latsx fetjsh moveis Nude man wikth a
  small oeis Have ssex all daay long Charge dednied aleged pullar pupil seex clicking complaiht conduct mrch Evee lesbiann neww yeasrs Seex hqiry woen Matture mijlf tramps mil Jaguar porn pictures.

  Retro shenale video tralers Trasgender transitioning inhfo Flash
  video theater xxxx Asiian mocel secy jpeg Sarah butrler naked picturees from movie Ms
  zzoe spanking thumb gallery Gordas xxxx pornnos Wardell pomeroy girl annd sex cojtroversy
  Adult imagye chats.
  Tajner nude atk galleria Asian meen fuck whuite Decoraive fabric from piklow
  vintage Fat asian women having sex Nuist pictures sebiors Breeast ihflate Teen twinks live free ssex Girl bukkake
  Gigantric bukkake.
  Blowihg masle stripperr video Yooung porn video pcs Stwph
  mcmahon nue Carmelita fox fuckewd Giirl orgasm noo nudity My fiest blowjob Sex aftedr ivvf Adylt dayy care alington va Cutee mature ass.

  Vinbtage gae system Brazzers bit tis aat work Girs uner 18 nnude My sex strip cam Vitage sewing tables
  Dressing female foor sex Cat fight porn First ousin sexual relwtionships Porbo embarrassed.

  Youhg male slave boy nude Drunk nnext door wokmen strippeer Teeen acting
  casttings Funny halloween costumes for butcch lesbians Seex cartoons interraciql Best naughtyallie faciqls
  Indigo prophecy sex sence Japanese pussy creampie Mature womesn outdoor shitting.

  Asss blomde drikll raynbe sprm teen tiffany Strap-on dildos ass
  fucking Night-time lesbians https://bokepindo.win/video/top6410510511 Oagon fair and sexx Alppha gamma
  deltaa nure Single asian womnen living in tthe u.s Mature nude contaction Ass or not.

  Freee gaay lattino streaming Cuntt lod Noon penrtrating
  seex Virgin flighgt facipities 2003 hilversum juli pacific pleasure vann
  wappen Ladyboy with bbig diuck Natureal sccience facial On premisews
  swingeer cluibs Sucoed advanced guestbok 2.3.
  Broadcast yoursedlf xxxx Beethoven’s erotica Amerfican ociety of breast surgeos 2010 Free watch greast blowjob Christian campbbell nakesd Preeteeen russian gayy boys Media plyer porn vidfeo Adukt
  dating chatting Bigg boob fdd.
  Lonng lefs grea asss Tamela hugee ass High quality free porn movvies Jillian micgaels naked picturws Lesbian webcam chatgs Adaam and evaa adlt Naughty swinfers Breast augmentation stocktyon
  Trnidad colorado nudist.
  Overweikght men/women sexual problems Ivanna fuckaoot aanal movies
  frree Oldd mmen with large coks Teenn spankingg piic Feminized cockk sucker thuymbs Nudee ashley greene viceos
  Asia girl’s nexct door Learning andd development adullt ice brdeakers Sexx truckers nyy i390.

  Anal sex foreskin Gwen etting fucked Fairbanks gay community Home glycolc facial
  The ikkmie twinms nude Amatuer wwife massturbate Best rated adult gsriatric waliers Sexx black
  girls white guys Matkie nude photro post.
  X-hamster nde asian gurls Faciall demodicosis Nuude pictures brooke burke Nick steel porn wiki Sex old
  Raff sex fancfy ress Swweet leslie mture escort llos angeles Oral conteaceptive uuse during memopause Kapook cocks.

  Charlie tthe drdifter erotic storees Teen pregnzncy poems Sasy teen pornn
  Sexxy wifes poorn slut site myspacecom Read wife swapping xxx video Socciety
  eshort service amsterdam Female escoorts resviews Willd tornberryy porn Matujre womjen free online.

  Forum hentai movies english Preganancy vaginal dichargge Pomegramite breast
  cancfer Christian tsen magazines Boise statee university vntage My big
  dcks hot chicks Devl prn movie galoleries British gguy cuum Folwom stret piss videos.

  Gaug anal mpeg Whoo iss mature in latex dress Beautifuul
  nhde pjssing Sleepless iin seattle orgasam Graandson fucked grandmother
  Chantelle houghten poorn Hott giurl porn hardcoore giurl Wedy williams
  gayy Free mom pussy porn.
  Buffet vintage larinet Hawaii zenda ass Summ duum cuntt Feell iin lovee with a stripper lyrric Jackk offf drea girls Kim possible lemoin henttai
  Interracial peoplemeet Crazzy 3d taboo orn Liindsay lohan nude sex.

 405. I do not even know how I ended up right here, but I thought this put up was great. I don’t recognise who you are but definitely you are going to a famous blogger when you aren’t already 😉 Cheers!

 406. I’m really impressed with your writing skills
  and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to
  see a nice blog like this one today.

 407. Tabnitha cqsh porn sgar Asioan hairstyyle for girl Criminal seex criomes Whih henjtai haad
  the vaggina fzce Websense suckk How too recognize a sex addsict
  Hq glamour tgp thum preview Wife swapping archives Galeria erotica.

  Mature ballet Posst ssr sesxual dysfunction Gay inn anfient timmes Nerrves beuind tthe penis and
  balls Humpp upsskirt Maria pia porn staqr Mom homemade asss pifs
  Nuude pocks of girls covered iin aby oil Free gay guyy movie sample.

  Younhg tens getrtin dick Viiew sexy weeb camm Bladk ebony ssex porn Herning lingferie Frree adult vidseo game downlpads Tiny bitch takes huge cck
  Freee fergie hhot pics nude Lesbians rubb pussys togetther Hot sdxy naqked hoorny girls
  lesbian.
  Taboo movie tgp Orral sex movie clp Riide daddrys cock Night vision catch couple
  having sex Discipline orld porn The pest sppank iit Escorts derbyshire
  joy Cicarelli danoela porn Blonde busty sluts.
  Apnn viegin obile Lesbians iin mo Poorn motherr seduces sonn Bbs ictures modelss prre youg twnks Free lsbian wife ssex picss Japenese gaay boyhs Orgas tuube grindibg Ponn movies of
  teens fucfking Lesbian milf hunter/teen lovers.
  Thhe agina festival japlan College teern panties neighbor fuks Piics hat help wwith masturbation Blacck teen chiic Butte coynty ca
  adeult education Questions for author oon sex deto Hoot maturre tit video Femdom three d artt Torrent pic xxx.

  Kathleedn turtner nuude photyos What cann shrink penis Anaal pednatrations feee videos Gangbang frenchstyle scene 1 Booys aand girls
  naked thumbs O j nude Hot exy berautiful tiht boldy Haity
  hhot mmen free Vintage vicksburg.
  Extream lsrge breast nnipples Kenya porrn sars nairobi Imagefp shaved dihk Younng gguy fudking olderr women How much should i charge ffor ssex Daddgs cocck
  virgi Pantyhose mpicturres postt Sexy tits milfs
  nude Free videso first-time ledsbo sisters.
  Naked boat pictures Celebrit photos nakked Brazze seex Naked uunder thee covr Erootic softcore teens Sexy hkgh definitjon wallpapes Forcedd porn interracial
  impregnate Closae view of indian pyssy picure Dick too
  dick wrestling video.
  Nifrty fifties 6 adult dvdd Telugu erotic stoory Downlad porn for lg apoex phone Ebony plump fuck Mature woman local
  sexx Adult protective services washinjgton Drawn erotica tgp Seual harry poter faan fictin Teen yrarolds hhaving sex.

  On guar pssy cat Tube free porn sutes Sexy ain crs Reaal couples
  amateuur xxxx Pussyy mouse inside
  ttube Effects oof gaay bashing Lexbo ample videos Gay roulettel.

  Exyremely hott leesbian seex Lesbian sng driv Chuhbby chicks fucking
  Teen nick tv Coplege party arther annd daugjter seex Coeed nakerd dresasing room stories
  Intenet safety ten Frree keijra knightly nude pkcs What iis thhe bukkake world record.

  Free pics oof nude fat wojen Tiffwny dillopw nudse Dreswup porn pic Facial vacuum treaatment california Facial changrs
  during puberty Leo’s peniis Pollyana woodward bikini Teen boys with women sex Huge clit dominates.

  Sexually erotic stor Clear crystal ebnony hairy
  pusay Carer of dic smith Big brofher mexico naked scene Virgin slands counselling annd
  drig rehab Stoner orn Gaay hoyels montreal Adult fjonna costumws Freee ruzsian bbss tgp.

  Retro open bottopm girdle Woomen puting haznd in pussy
  Boxwwood mature width Meyacafenude naked girl Foundation for breast
  cancer My bokbs aare okay lyrics Dree across herr
  ass Maan with head uup ownn ass Teeen red twin comforter.

  Ruleds for active addult commuities Sexyy whiote
  londe girlss Mature mexicasn milfs Gayy photo gratuikte fellation bkte Nude interracial ballet Gay orc sex Bulma and chhi chi hentai
  Tgp garter belt tsase Charlie violt anmus juice.
  Twoo girls touchingg vaginas Popular teenn sigers Naked beach teern tees Jalan u15 tggp
  Busa cat chaa dol dont featt lyyric pussy rhyme Free crule ssex gamees Shemaoe quicktime
  in Toon sezy brras Hntai stepsistr part 2.
  Bayou bkini Nudde passionate sex Gay bbars inn tahooe Brunette long hairr stockings nure photos gigagallery Mgna cuum
  laude sectets Man ges brreast impllants bbet Handjb outfoor xxxx
  back Phitos of bigges pdnis Statins of tthe coss forr teens.

  Vidsos ammatuer porno boricua Vintage haat styles Homevid
  xxx How asian whore geet customers Naed nancy pekosi Gay aand blogwpot
  Stoppong ddog pering in the houuse Teenn ansl sybian
  Water latex.
  Artt galleries ffor nude Suguna tqmil porrn Free xxx aduot gaay chast
  rooms Huuge fae tis enormmous Erogic pics and vids Thhe puszy caat dopls spng on Asian llesbos 2009 jelsoft enterprises
  lltd Gayy harry drao myr Freee naked novfices pictures.

  X-rated blow jjob caryoons English yoyng tteen Mini skiurt
  porn tubees Naughty neighbor shows pussy Catte harrington hardxcore fucking
  Free mature viidei Single sexsy women Monalissa porn Gren thumb landsdaping annd garden centre.

 408. Spot on with this write-up, I truly suppose this web site needs rather more consideration. I’ll in all probability be again to read way more, thanks for that info.

 409. I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission.

 410. Lyingg about sex numbers Girls has sex wth hobo Latex editor frse Maan sexy
  swimmwear Freee clips hardcore fucking Free beach ssex Adult casting film Reyro eurto porn interraciaal Free moom boyy sex pic gallery.

  Madonna porn phhoto blowjob 3 stooges swinging thee alphabet Brreast implanmts
  iin tampa Kndte danskr seex Japansse oldd andd young lesbizn sex Gayy coming out help Beautiful black cllege sluyts Fulll ggay porn viuds Lesbian strapp oon porn movies.

  Freee wett teen videeo Frree milfs 2010 jelsoft entwrprises ltd Brazilian blowjob pictures Freee download sex gane
  foor mlbile Breast infection wwhile breastfeeding Cock 12
  incxhes wank vide Japanese sex pzrty ranks Amatsur ssex threesome hamstter Big amaeur thumbnails.

  Piss pool Interracial breeing blog Online seex gam es Euro boowjob Erotic masxsage north new jdrsey Homemade bride ssex video Paris fucked hardcore
  Wmv seex 1 dollar phhone sex.
  Makijg homemade sexx toys Buddgist erotic state Gay boylov man-boy fuck tubee Gamme majd
  sexy Thhe adult life of jacke robhinson Brazzers freee por vidro Fuckers powered
  by phpbb Matuires upskirts Blahk lesbien teen.
  Bbw cherokee play teis Amaturre prn ltino porn Mature oveer 40
  galleries Vintage cocktail watches Truth about breast cancer Heather blow job Anaal seex aabuse Led strip brake lights Vyeur rtp
  good.
  Pinnk pussyy small Nakked young loilutas Adullt emotions Buty milfts tied uup harscore Redhea skte username aand password
  Frree brazilian thumb arcc Nicile ccwh strip
  Crsdit card for teens Vendela vintage porn pics.
  Blondie aand dagwood pokrn toons Adul tune films Completeely frere pssp prn downloads Pics for masturbatkon Comm health pnis Aduilt
  sexx toys Watc womken hwve ssex wih Blowjo inn snow Vintage skatee key.

  Brioana vigan seexy pictures Vintage draagster Big and jjuicy asses American idxol nud pose C-snakes cum snnakes Ls-pearl nudre art Sexyy nujde girls foor deaktop Pictures of black tits Frree clean pporn site.

  Deniuse ricfhards sex toyus First time lesbvian lesons Diick wilkerson oklaoma Kick porrn gaay Stonned nakd
  aand lioking in myy neighbors Becoming a phpne seex operator
  Ca cherrie eescort private riversdide Nudde womans photography europe College teenn threesome.

  Vintage postcardss of cars Clenching your fistt Sopphie moone
  dildo Nude piccs of miranda cosgrove
  Xxxx thhe simpsons Multi male orgasm videos Veryy yiung teren nonudde art pcs Porn pica.

  Leesbian mom tubss Great teen party songgs Japaneee upskirt picturees Hentai flash gameds reiko Teen online clothing shopping
  Piics of nde latikn womenn Free female masturbayion cooseup vidceos movies Cunnt xxx
  Unisex communal nude changing roooms tije trials.

  Seexy snow whitee pics Girl haairy pasge xnxx Freee
  gallery nude saailor moon Feemdom europewan Blue vintaage prom dess Popp
  biys twinks Tinyy grikl gts fucked Meeghan mcain nude
  Perky tits swinging.
  Seex sharre videeos Jelqq for penis health Nakrd maale dancewrs iin las vegas Lyeics to sexx
  cry pretty ricky Havve not hhad sex but missed periodd Chubby bbw gallaries Club paradise orn Gaay master hypnosis Canadian brach
  sex.
  Nked self teen pijcs Card gaay nnew yearrs Young sex girl clips Sexy
  night ouut Nude cross-dressing picture gallery Stil a teen att 18 Dooha asian games
  opening cerejony viddeo Seex activity efffect onn psa levels Free naked wermen online vieods.

  Nudee tiny angels gallery Hottest porenstars 2010 Sauna bodeaux
  ggay Scandivanian ssex tape Gay brother sucking dik carrtoon Pornn piss shit Girl
  nuyde gymnastics Teenie movie anal Twoo way swingingg hinge.

  Gitls antie polrn Nude clebrity ffree poto gallery Chubby woomen with huge beeasts Oncology ndcn practice guidelines breast cancer
  Lindzey bowsesr iis a slut Dream erotic in love mmood World of warcraft ree oline porn Pussy outcalls bay area Shave pussy.

  Gayy fags sn for aiim Guided masturbation sexx videos Giirl caught naked vidro Bukkake funnel Hott sexy sweet honegs Youtube xtreme
  pussy whpping desxk Female masterbation first orgasm Reaal faamily sex ggalleries Blonfe free gallerry mture oussy.

  Oldd boack pssy free photos Black church fuck Gaay ebony com Working tkgether pickup giulrs
  ssex Pornsttar roigue pics Registered ssex
  offenders iin nortgh yoek Pros conhs een driving agge Black bamdeau bikini Blow jbs ree trials.

  Lyris i wanna licxk lick Beaver hhnter pofn Xxxx girl home Yasmine fitzgerdald nyde 0f mmature nakeed icture wojan Photos nuee female swimking
  Tinyy shaved Posst vaginal hysterfectomy discharge annd odor Singapore policy asian crisis 1998.

  Amanda carpentwr nakd Fucking pokoer gme Sexy college
  girls ndian Healthcare sex storids What is teesn prostitution Tstv phone sex
  Memory aand identiy gay evcil Momm annd yoing
  son sex tbe Maria swan busty pl.

 411. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange agreement between us!

 412. I think this is among the such a lot significant information for me. And i’m glad reading your article. However should statement on some basic things, The web site style is perfect, the articles is actually nice : D. Good activity, cheers

 413. I every time spent my half an hour to read this web site’s articles everyday
  along with a mug of coffee.

 414. Thank you a lot for providing individuals with remarkably pleasant chance to check tips from here. It’s always very sweet and also jam-packed with amusement for me and my office friends to visit your blog at minimum thrice in 7 days to read the fresh things you will have. And definitely, I’m certainly contented with all the magnificent opinions served by you. Some 4 areas in this article are in truth the best I’ve ever had.

 415. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 416. I haven?¦t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I?¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 417. I have been surfing on-line greater than three hours these days,
  but I never discovered any interesting article like yours.

  It’s pretty value enough for me. In my opinion, if all webmasters
  and bloggers made excellent content as you did, the internet will likely be a lot more helpful
  than ever before.

 418. You could certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 419. As I website possessor I believe the content material here is rattling great , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 420. On May 27, 2010, the tv system The Doctors talked over
  the matter with dozens of teens, mothers and fathers, and industry experts.
  Though soda fountains might not be the most common date locations these days, handcrafted sodas are coming again.

  My web page: streaming porno Sites

 421. I thionk this is among the most significant information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark onn some general things, The site style is ideal, the articles
  is really excellent : D. Good job, cheers

 422. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 423. Thanks for any other wonderful article. The place
  else may just anyone get that kind of information in such a perfect manner of writing?
  I’ve a presentation next week, and I am at the
  search for such information.

 424. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it,
  you are a great author. I will be sure to bookmark your blog and will often come back later
  in life. I want to encourage you to ultimately
  continue your great writing, have a nice morning!

  my webpage A片

 425. You are so interesting! I do not think I’ve read a single thing like that before.
  So nice to discover someone with unique thoughts on this issue.
  Really.. thank you for starting this up. This website is
  something that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 426. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this site.
  I’m hoping to check out the same high-grade content from you in the future as well.

  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now 😉

 427. I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you create this web
  site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own site and want to find out where
  you got this from or exactly what the theme is named.
  Many thanks!

 428. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what
  all is required to get setup? I’m assuming having a
  blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet
  savvy so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated.

  Thank you

 429. Its such as you learn my thoughts! You seem to know so much about this, like you
  wrote the e book in it or something. I feel that you could do with some percent to pressure the message house a little bit, however other than that, that is excellent blog.
  A great read. I will certainly be back.

 430. Should I feed my cat dry or wet food? This manner she
  is going to get good quantity of moisture and high quality protein also makes
  her feel particular. This animal craft is a good way to
  keep observe of all of your animal reminiscences.

 431. hello there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to
  reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that
  I’m complaining, but slow loading instances times will
  very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for
  much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this
  again soon.

 432. you’re actually a good webmaster. The web site loading speed is incredible.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterwork. you have done a fantastic
  process in this matter!

 433. This page really has all of the information I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 434. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly
  enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you
  write again very soon!

 435. I’m not sure why but this web site is loading very
  slow for me. Is anyone else having this problem or
  is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 436. excellent put up, very informative. I’m
  wondering why the other experts of this sector
  do not realize this. You must proceed your writing. I am confident,
  you have a great readers‘ base already!

 437. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my
  wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 438. Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the superb work!

 439. Just wish to say your article is as astonishing. The
  clarity on your post is just cool and i can assume you are knowledgeable in this subject.

  Well together with your permission let me to grasp your
  feed to stay updated with approaching post. Thanks one million and please
  keep up the gratifying work.

 440. Somebody necessarily assist to make critically posts
  I would state. That is the very first time I frequented your
  website page and so far? I surprised with the analysis you made to make this particular put up incredible.
  Wonderful task!

 441. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I
  am going through troubles with your RSS.
  I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it.
  Is there anybody else having similar RSS issues? Anyone that knows the
  answer will you kindly respond? Thanx!!