Education on line > Články o marketingu > Ochranné známky a jejich označování

Pojem ochranná známka

Ochrannou známkou se rozumí označení, které je způsobilé odlišit výrobky či služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Ochrannou známku mohou tvořit jen taková označení, která jsou schopna grafického znázornění. Ochrannou známkou pak mohou být slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal či loga. V zásadě je možná a přípustná i kombinace uvedených možností, tj. kombinace tvaru výrobku nebo obalu se slovy či kresbou. V některých zemích se za ochranné známky považují i reklamní slogany.

Na druhou stranu veškerá označení, která nejsou vyjádřená a vnímatelná v grafické podobě, nejsou schopna zápisu do rejstříku ochranných známek. Jedná se především o zvukové známky (znělky, signály), čichové známky (speciální vůně), světelné známky (projekce, televizní přenos), pohybové známky (obrazové nebo kombinované známky v charakteristickém pohybovém záběru).1 Navzdory shora uvedenému však mohou být při splnění určitých předpokladů ochrannými známkami i zvuková označení. Zejména musí být splněna základní formální podmínka, aby dané označení bylo ochrannou známkou, kterou je schopnost grafického ztvárnění. Tyto předpoklady jsou splněny v případě, pokud je zvukové označení graficky zobrazeno prostřednictvím systému not, který tvoří notový klíč, noty a jiná v hudbě používaná označení.2

Z výše uvedeného, jakož i ze samotné povahy ochranné známky, je evidentní, že ochranná známka nemůže existovat sama o sobě, ale vždy jen ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje nebo s konkrétními službami, které jsou pod touto známkou poskytovány.

Funkce ochranné známky

Základní funkce ochranné známky spočívá v identifikaci obchodního původu výrobků a služeb, které označuje.3 Ochranná známka na straně jedné umožňuje spotřebitelům identifikovat výrobek konkrétního podnikatele tak, aby jej odlišili od stejných nebo podobných výrobků konkurence a tím usnadňuje jejich orientaci na trhu, na straně druhé usnadňuje jejímu majiteli budovat dobrou pověst a proslulost svého podniku nebo svých výrobků či služeb, a tím je odlišit od výrobků a služeb nabízených jinými výrobci nebo obchodníky na trhu.4

Registrace ochranné známky

Ochranné známky lze chránit především prostřednictvím registrace.5 Registrovaná ochranná známka musí být zapsaná v příslušném rejstříku ochranných známek. Ochranné známky mohou být zapsány v národních rejstřících ochranných známek, mezinárodním rejstříku ochranných známek vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví či v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu podle nařízení Rady Evropských společenství o ochranné známce Společenství (tzv. ochranné známky Společenství). Národní ochranné známky jsou v České republice zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví.

Zápisem do rejstříku získává vlastník6 ochranné známky výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Přímo ze zákona o ochranných známkách vyplývá zákaz užívání označení shodného či podobného s ochrannou známkou osobou od vlastníka ochranné známky odlišnou a lze jej překonat pouze souhlasem vlastníka ochranné známky. Vlastník ochranné známky je oprávněn, nikoliv však povinen, používat spolu s ochrannou známkou značku ®.7

Označování ochranných známek

Jak je již výše naznačeno, zákon o ochranných známkách v souvislosti s označováním ochranných známek počítá pouze s užitím symbolu ®. Tímto symbolem jsou označovány ochranné známky, které jsou registrovány u příslušného úřadu. Jiné než registrované známky, s výjimkou všeobecně známých ochranných známek (viz poznámka 6), v České republice zásadně právní ochrany nepožívají. U slovních známek se uvedený symbol umisťuje v pravém rohu posledního slova nahoře, u obrazových známek a etiket v jejich pravém horním rohu.

V souvislosti s označováním ochranných známek se lze setkat rovněž s užitím symbolu ™.8 Tento symbol se užívá pro označení ochranných známek chráněných podle common law.9 Označování ochranných známek dvěma různými symboly (® a ™) souvisí s tím, že v zemích common law požívají ochrany vedle registrovaných ochranných známek rovněž neregistrované ochranné známky, a to na základě jejich prostého používání. Vlastník registrované ochranné známky má však oproti uživateli neregistrované ochranné známky některé výhody, zejména pokud jde o možnosti domáhat se ochrany před zásahy třetích osob do jeho práv k ochranné známce. V zemích common law se symbol ® používá pro ochrannou známku, jež je registrovaná u příslušného úřadu. TM pak označuje, že označení je sice ochrannou známkou, nikoliv však registrovanou u příslušného úřadu pro registraci ochranných známek. Jedná se o značku používanou zejména k propagaci nebo pro „značkové“ zboží.

Například v USA lze symbol ® užívat pouze tehdy, pokud je obchodní známka zaregistrována u příslušného úřadu (United States Patent and Trademark Office). Do doby, než je obchodní známka zaregistrována, žadatel o registraci buď neužívá žádné označení své ochranné známky, či užívá právě symbol ™.10 Pro známky služeb se pak lze setkat s užitím symbolu SM.

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že symbolem ® mohou být označovány toliko ochranné známky registrované u příslušného úřadu. Symbolem ™ naopak mohou být označovány i ochranné známky neregistrované, které však mohou požívat ochrany dle common law. V zásadě však používání označení ®, TMSM nebo obdobných symbolů u ochranné známky není nutné a obecně neposkytuje ochranné známce žádnou ochranu navíc. Tyto symboly mají spíše informativní charakter, kdy tyto informují ostatní o tom, že dané označení je ochrannou známkou.

1     Shodně JUDr. Roman Horáček, Ph.D. in Roman Horáček a kolektiv. Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. vydání, Praha 2008, s. 57.
2     Srov. rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 27. listopadu 2003, C – 283/01, ve věci Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. MEMEX.
3     Srov. rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 9. března 2006, C-421/04, ve věci Matratzen Concord.
4     Shodně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, č.j. 6A 39/2001-85.
5     Dle ust. § 2 písm. d) zákona o ochranných známkách požívají na území České republiky ochrany rovněž ochranné známky, které jsou na území České republiky všeobecně známé (všeobecně známé známky), ačkoliv tyto formálně nejsou zapsány do žádného rejstříku.
6     Ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona o ochranných známkách je vlastníkem ochranné známky osoba, která je zapsána v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví.
7     Srov. rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 13. prosince 1990, C-238/89, ve věci Pall Corp. v P. J. Dallhausen & Co.: „Použití symbolu ® vedle ochranné známky za účelem indikace právní ochrany ochranné známky, odvozeného od anglického pojmu „registered“, je praxe přejatá ze Spojených států. Tato praxe je společná také v řadě zemí Společenství.
8     Termín „ochranná známka“ není ve známkovém právu jednotný.  V některých právních řádech se užívá termínu obchodní známka „trade mark“ (V. Británie) nebo „trademark“ (USA), obdobně i v právu Evropského společenství a v dokumentech Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světové obchodní organizace (WTO). Od toho je odvozováno právě označení TM.
9     Common law je jedním ze dvou subsystémů anglo-amerického systému práva (vedle tzv. equity law), což je právní systém používaný ve Velké Británii, v zemích Britského společenství a s některými odchylkami i v USA. Někdy též označován jako anglosaské právo. Common law se považuje za základ nepsaného práva. Jeho autorita a závaznost nevyplývají z psané formy, ale z jeho dlouhé tradice a univerzální recepce v celé zemi. Lze ho překládat i jako „obecné právo“. Představuje především systém tvořený soudními precedenty, ale jeho součástí jsou rovněž nepsaná pravidla a principy, stejně jako tradice odrážející konsensus o tom, co je správné a spravedlivé.
10     Srov. http://www.uspto.gov/trademarks/basics/register.jsp

Pro Education online připravila:

Mgr. Iva Pokorná

advokátka

 

Pokud se vám náš článek líbil, přečtěte si i další témata na našem blogu.
Můžete také dát like na našem facebookovém profilu a pravidelně nás sledovat – tak vám nikdy nic důležitého neunikne

 

Dočetli jste článek a pomohl Vám?   

Dejte nám LIKE na našem profilu na Facebooku.  
Děkujeme. 🙂

 

Leave a Reply