Education on line > Články o marketingu > Public Relations bankovní instituce v digitálním věku

Následující příspěvek byl uveřejněn ve vědeckém časopisu Finančné trhy č. 1/2019, který je volně dostupný pro všechny zájemce o tuto problematiku na adrese www.derivat.sk . Redakce Education online děkuje za povolení přetisknout tento článek, jehož autorkou je PhDr. L. Knihová, MBA.

 Abstrakt

Finanční trhy a bankovní instituce procházejí dynamickými změnami a je nutné na ně nahlížet v širším kontextu zahrnujícím management, marketingovou komunikaci i oblast reportingu. Cílem tohoto příspěvku je identifikovat, analyzovat a kriticky zhodnotit funkční potenciál digitálních komunikačních nástrojů a jejich roli pro účely komunikace bankovní instituce v oblasti vztahů s veřejností. Zvláštní pozornost je věnována multimediálním komunikačním kanálům a aplikacím mobilního bankovnictví jako komunikačního prostředí s výrazným potenciálem pro dosažení komunikačních cílů bankovních institucí a pozitivního PR. Studie je obohacena o komparativní analýzu dat z longitudinálního výzkumu MML TGI 2015-2017 společnosti Median, s.r.o, která se zabývá kontinuálním multiklientním výzkumem spotřebního a mediálního chování a životního stylu populace.

 

Klíčová slova

Digitální PR, homebanking, mobilní aplikace, multimediální komunikační nástroje, multimediální tisková zpráva.

 

Abstract

Financial markets and banking institutions are undergoing dynamic changes and they need to be viewed in a broader context, including management, marketing communications, and reporting. The objective of this paper is to identify, analyse and critically evaluate the functional potentials of digital communication tools and their role in the communication of a banking institution in the field of public relations. Particular attention is devoted to multimedia communication channels and mobile banking applications as a communication environment with significant potentials for achieving banking institutions‘ communication goals and positive PR. The study is enriched with a comparative analysis of data from the longitudinal research MML TGI 2015-2017 by Median, s.r.o, which deals with continuous multi-client research into consumer behaviour, media consumption and lifestyle.

 

Key words

Digital PR, homebanking, mobile application, multimedia communication tools, multimedia press release.

Úvod

Finanční trhy i jejich infrastruktury v posledních letech procházejí dříve netušenými změnami. Dochází  jak k velmi významným produktovým inovacím, tj. ke změnám finančních produktů, s nimiž se na těchto rostoucích trzích obchoduje, tak i k četným změnám v  institucionální a teritoriální struktuře finančních trhů. V produktové struktuře došlo na jedné straně ke vzniku komplexnějších produktů, na druhé straně se jejich dostupnost pro účastníky trhu vlivem technického pokroku v oblasti internetu výrazně zvýšila. Změnil se také význam světových burz: i když zůstávají důležitým místem při obchodech s cennými papíry, nastal důležitý posud směrem k mimoburzovním obchodům. V produktové struktuře finančních trhů (po stagnaci způsobené světovou finanční krizí) došlo opět ke zvýšení podílu nejrizikovějších produktů,  tj. obchodů s finančními deriváty, v portfoliu obchodů na světových trzích.

Mění se význam a podíl dosavadních světových finančních center na finančních obchodech ve světě v neprospěch některých z nich: je např. očekáván výrazný pokles Londýna ve prospěch asijských trhů. Nové finanční techniky a technologie v mnoha směrech zcela mění možnosti platebního styku. Automatické obchodování s cennými papíry, které není ovlivněno lidskými emocemi, se během krátké doby stalo běžnou praktikou, ačkoliv není tomu tak dávno, kdy se i mezi odborníky pochybovalo o možnostech využití nástrojů sekuritizace. Charakteristickým rysem dnešních změn na finančních trzích je i zvýšení rychlosti obchodování až na nejzazší možnou mez. Stouply nároky prakticky na všechny oblasti infrastruktury: dochází ke změnám informačních technologií, pokračuje standardizace obchodů, dochází k růstu významu finančních standardů v oblasti účetnictví i auditu. Výrazně stouply nároky na úroveň vzdělanosti pracovníků zaměstnaných ve finanční sféře.

Charakteristickým rysem vývoje v oblasti finančních trhů je také pokračování  tendence ke koncentraci a centralizaci finančních institucí, která odráží sílu konkurenčního boje. Všechny tyto převratné změny vedly v teorii k přijetí paradigmatu o nezbytnosti mezinárodní regulace finančních trhů; tato regulace je čím dál tím komplikovanější.  Je zcela zákonité, že výraznými změnami prochází také management, marketing a oblast reportingu. Zásadním způsobem se mění komunikace se všemi stakeholdery.

Právě marketing v oblasti finančních trhů je považován za jednu z nejdynamičtějších součástí tzv. širší infrastruktury finančních trhů. V této stati jsou popsány a hodnoceny nejnovější trendy marketingu, neboť – stejně jako na všech trzích – i na finančních trzích je rozhodující, aby prodávající dokázal své finanční produkty úspěšně prodat. Možnosti, které přinesl rozvoj médií v posledních letech, jsou jednou z nejvýznamnějších příležitostí ke zvýšení konkurenceschopnosti.  Digitalizace v oblasti komunikace a podpory prodeje výrobků a služeb pak jednoznačně pomáhá finančním institucím předstihnout své konkurenty. Promyšlené řízení oblasti vztahů s veřejností (PR) pak přispívá k budování image finančních institucí v očích klientů a dalších stakeholderů.

Ve své nadčasové analýze Understanding Media: The Extensions of Man autor McLuhan proslul výrokem „médium je poselstvím“ [18a] a současně upozornil na osobní a společenské důsledky působení jakéhokoliv média a na skutečnost, že je to právě dané médium, které usměrňuje a ovlivňuje rozsah a formu lidských asociací a činů. Autor nám současně připomíná důležitost včasné kontroly nad nově vznikajícími médii, neboť díky předvídavosti dokážeme odvrátit negativní důsledky změn, pokud dokážeme být o krok před nimi. [18b]  V této publikaci autor poprvé již v roce 1964 přinesl analýzu působení jazyka, řeči a technologií na lidské chování v éře masové komunikace.

McLuhanův výrok nepozbyl dodnes nic na své platnosti. Nová komunikační média neustále vznikají a překvapují. Dnešní svět digitální komunikace přináší takové komunikační možnosti, o kterých předchozí generace mohly pouze snít. Od momentu vzniku webu 2.0, kdy se díky přenosovým rychlostem, kapacitě a propustnosti internetové sítě komunikace stala obousměrnou a interaktivní, je klasický marketingový komunikační mix neustále obohacován o nové, převážně uživatelsky příjemné a efektivní komunikační nástroje.  Z nepřeberného množství si každý může vybrat svou oblíbenou platformu digitální komunikace. Totéž se týká i preferovaného typu médií – tedy oblasti, která zásadním způsobem mění náš životní styl a typické vzorce chování. Marketingoví a mediální odborníci hovoří o fragmentaci médií, která činí jejich práci mnohem složitější, než tomu bývalo při existenci jen omezeného množství komunikačních kanálů. Díky obrovskému rozptylu mediatypů je stále obtížnější prostřednictvím komunikačního sdělení efektivně zasáhnout daný segment zákazníků. Ne každá digitální platforma je vhodná pro každého člověka, každý má své preference, avšak lidé v současnosti přijímají a též „vysílají“ digitální obsah na více komunikačních platformách, a často souběžně.

 

1           Rešerše odborné literatury

Odborná literatura vztahující se k tématu zahrnuje celou řadu titulů. Na základě této rešerše se autorka rozhodla jmenovat alespoň čtyři významné odborné publikace, které dokumentují šíři problematiky, kterou se autorka zabývala. Monografie Václava Svobody Public relations moderně a účinně představuje oblast public relations v celém spektru PR aktivit v nejrůznějších oborech od ekonomiky, veřejné správy až po politické strany či neziskové organizace. [22] Publikace The New Rules of Marketing and PR z pera autora Davida M. Scotta napomáhá pochopení změn, které se v oblasti marketingu a PR odehrávají v novodobé historii. [20] K vytvoření strategického pohledu na problematiku vztahů s veřejností a jejich místa v integrované marketingové komunikaci přispívá monografie Strategický marketing autorky Dagmar Jakubíkové. [15] Komplexní pohled na zkoumanou problematiku přináší již jedenácté aktualizované a doplněné vydání publikace Dennise L. Wilcoxa et al. Public Relations Strategies and Tactics. [24] Autoři se soustředí na dnešní praxi v oblasti vztahů s veřejností, uveřejňují ukázky oceněných kampaní, ale současně i těch, které byly méně úspěšné či na pokraji etických principů a morální odpovědnosti.

Otázkou důvěryhodnosti finančních institucí a rolí public relations v komunikaci organizací působících na finančních trzích se dlouhodobě zabývá autorka Clea Bourne. [5] Obzvláště po poslední finanční krizi v roce 2008 a v následujících letech důvěra ve finanční instituce značně utrpěla a dodnes je to poněkud kontraverzní téma. Hlavní oblastí výzkumu této londýnské univerzitní profesorky jsou finanční trhy a způsob, jakým jsou medializovány globálně i v lokálním diskurzu. Dále se tato autorka soustřeďuje na postavení a roli odborníka na public relations jako „garanta budování důvěry“.

 

2           Metodologie

Pro účely této studie se autorka rozhodla pracovat s modelem smíšeného výzkumu při použití simultánního kombinování a schématu QUAL-quan. Zdrojem dat pro kvalitativní analýzu jsou digitální komunikační prostředky bankovních institucí se zvláštním zřetelem k využití aplikací mobilního bankovnictví pro komunikaci důležitých sdělení, a to včetně sdělení edukačního zaměření, s cílem nejen informovat, ale potažmo i vytvářet kvalitní dlouhodobý vztah mezi finanční institucí a jejími klienty. [4] Zdrojem sekundárních kvantitativních dat je longitudinální výzkum MML TGI 2015-2017 společnosti Median, s.r.o. Jedná se o kontinuální multiklientní výzkum spotřebního a mediálního chování a životního stylu populace, který probíhá již od roku 1996, a to souběžně v České republice (15 000 respondentů) i na Slovensku (8 000 respondentů). Evaluace potenciálu public relations v bankovním sektoru na základě kvalitativních i kvantitativních dat přinese komplexní pohled na analyzované téma.

 

3           Digitální komunikační prostředí a jeho nástroje

Pro účely detailního porozumění problematice public relations autorka v úvodní části této kapitoly přináší vymezení hlavních pojmů, jako jsou především public relations (PR) a digitální PR. Dále se soustřeďuje především na deskripci a funkce digitálních nástrojů komunikačního mixu jako důležité součásti komunikačního procesu finančních institucí.

 

3.1.     Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů vztahujících se k tematickému zaměření této stati je alfou a omegou pro porozumění obsahu a kontextu problematiky public relations v celé jejich šíři.

 

3.1.1        Definice PR a digitálního PR

 

Odborná literatura přináší celou řadu definic PR z dílny mnoha renomovaných autorů. Autor Ladislav Kopecký ve své publikaci uvádí velmi komplexní definici PR, převzatou z britské organizace s názvem Institute of Public Relations, pocházející z roku 1987: „PR praxe představuje plánovitou, soustavnou činnost směřující k založení a udržování vzájemného porozumění mezi organizací a jejími veřejnostmi.“ [16a]

Další organizace –  americká Public Relations Society of America – na svých webových stránkách přináší definici PR s akcentem na strategické pojetí PR: “Public relations is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationships between organizations and their publics.” [23]

Určitou privilegovanou pozici má definice schválená 34 zeměmi, které se zúčastnily mezinárodního setkání World Assembly of Public Relations, neboť se jedná o konsenzuální rozhodnutí všech účastníků tohoto prestižního shromáždění, které se konalo v roce 1978
v Mexiku. „Public relations jsou uměním a společenskou vědou, která analyzuje trendy, předvídá jejich následky, radí vedoucím představitelům organizací a realizuje programy, které slouží jak zájmům organizace, tak zájmům veřejnosti.“ [16b]

Definic je skutečně nepřeberné množství a každá z nich zdůrazňuje více či méně různé aspekty PR aktivit. Známá PR osobnost Rex Harlow dokonce v roce 1976 publikoval odborný článek v Public Relations Review, kde identifikoval 472 různých definic PR. [16b] To, co je však velmi potřebné, je pochopit posun a směr, kterým se vyvíjejí public relations v současnosti z hlediska převládajícího typu komunikace, tj. komunikace digitální.

 

3.1.2        Definice digitálního PR

 

Digitální vztahům s veřejností se věnuje autorka Carrie Morgan ve své nejnovější publikaci z roku 2016 s názvem Above the Noise: Creating Trust, Value & Reputation Online Using Basic Digital PR. Autorka definuje digitální PR následovně: „Digital PR is the combination of traditional public relations with content marketing, search engine optimization, and social media […] integrating all four to maximize visibility online.“ [19]

 

   Graf 1 Digitální PR –  integrace nových PR nástrojů

 

Zdroj: [19]

 

Již samotná povaha definice digitálního PR naznačuje, že marketingoví odborníci si musejí osvojit řadu nových znalostí a dovedností, aby mohli profesionálně zvládnout změnu paradigmatu, kterou oblast vztahů s veřejností v současné době prochází. Díky technologickému pokroku digitální PR disponuje celou škálou nových a efektivních komunikačních nástrojů, kanálů, technik a platforem. Mezi nepominutelné patří následující z nich: sociální média, blogy, vlogy, SEO, video komunikace (např. kanál YouTube či Seznam.cz) i mobilní aplikace.

3.2     Digitální nástroje komunikačního mixu

Mezi novodobé vybrané digitální nástroje, které jsou typickou součástí komunikačního mixu současnosti, patří blogy a vlogy, sociální sítě, mikrostránky a digitální networking jako podpora PR, dále pak video komunikační kanály (nejrozšířenější YouTube) a mobilní aplikace se zvláštním zaměřením na mobilní bankovnictví.

 

3.2.1        Blogy a vlogy

Blogy a vlogy patří mezi nejmladší komunikační kanály. Oba jsou velmi oblíbené, a tudíž i hojně využívané. Mnohé z nich jsou díky vysoké profesionalitě v daném oboru velmi respektované.

 

Blog – je prostor na webu, podobně jako webová stránka, který přináší osobní zamyšlení či komentáře určitého autora. Často obsahuje hypertext. Z hlediska obsahu patří do kategorie názorové publicistiky. Uznávaný online výkladový slovník BusinessDictionary.com definuje pojem blog následovně: „Blog je webová stránka, podobná online časopisu, která obsahuje chronologicky řazené příspěvky příslušného autora (blogera). Samotné slovo blog je odvozeno od kombinace slov web a log. Z hlediska obsahu se blogy soustředí na konkrétní předmět (ekonomika, zábava, zprávy, apod.) a poskytují návštěvníkům diskusní fóra (či prostor pro komentář), aby mohli diskutovat ke každému příspěvku.“ [6] Velmi účinným rozvinutím tohoto nástroje je tzv. guestblogging, tedy autorské hostování na blogu jiného blogera, které má logický smysl mimo jiné též z hlediska získávání zpětných odkazů.

 

Vlog – název vlog je derivátem slov video a blog a označuje blog, na němž jsou příspěvky publikovány převážně ve formě videa, které je umístěno online. Obsah ve finančním sektoru, podobně jako u blogu, je specifický a má nejrůznější zaměření. Kromě témat týkajících se aktuálních otázek bankovnictví či finančních trhů se nejčastěji setkáváme se vzdělávacími tématy pro oblast bankovnictví. Nejtypičtější platformou pro umístění video blogů online je server YouTube. Uživatelský komfort vlastního a navíc bezplatného video kanálu je první volbou pro většinu zájemců. Kromě toho za další významný bonus je možné považovat skutečnost, že YouTube je druhým největším vyhledávačem na světě a spolupráce
s vyhledávačem Google je zcela evidentní.

Oba výše představené komunikační kanály – blog a video blog (vlog) mají obrovský potenciál i pro šíření seriózních komunikačních sdělení firem a organizací, a to jak PR zpráv, tak i zpráv z firemního dění, spoluvytvářejících pozitivní PR dané organizace. Kromě formátu videa je možné použít i např. video animace či audio formáty, či jejich kombinace. Pokud bychom chtěli uvést konkrétní ukázky význačných blogů bankovních institucí, pak je vhodné jmenovat blog České národní banky, jehož tvůrci sami vymezují důvod jeho vzniku: „Do „blogosféry“ jsme vstoupili proto, abychom mohli přispět svými názory do probíhající veřejné diskuze o měnové politice a dalších tématech, která se týkají zákonné působnosti ČNB. Blog jsme otevřeli jako další, v celosvětovém kontextu mezi centrálními bankami ojedinělý, nástroj komunikace s veřejností.“ [10] Na tomto blogu nalezneme množství grafů, klasických tabulek a vizuálů podporujících zapamatovatelnost i vizuální atraktivnost zveřejňovaných informací. Česká národní banka pracuje i s krátkými videi, která jsou převážně zaměřena na odborná témata, např. příspěvky z poslední doby se věnují cenové inflaci nebo tomu, jak úroky ovlivňují nakupování.

Při porovnání blogu ČNB např. s blogem mBanky zjistíme, že blog mBanky pracuje nejen s psanými testy, ale též s multimediálními formáty, jako jsou např. video na YouTube, a zveřejňuje zejména vzdělávací témata orientovaná na klienty banky. [17] Za zmínku stojí i velmi aktivní kanál na YouTube banky Era s názvem EraJednoduše s více než 3,5 tisíci odběrateli. [14] Tento video kanál je velmi inspirativní, zábavný a klienty oblíbený. [2]

3.2.2        Sociální sítě, mikrostránky a digitální networking jako podpora PR

Sociální sítě, produktově orientované mikrostránky jako účinná zbraň pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a budování zpětných odkazů (linkbuilding) a též digitální networking dnes již neodmyslitelně patří do komunikačního mixu firem. Zákaznická podpora, organizace eventů, engagement s prvky gamifikace (např. zákaznické soutěže online) – to vše se odehrává především na sociálních sítích. Kromě základního firemního profilu na sociální síti Facebook firmy s úspěchem rozšiřují své komunikační aktivity na další sociální sítě (Instagram, Pinterest), využívají formátu mikroblogu na Twitteru a zakládají firemní profily na sociální síti LinkedIn, kde se aktivně zúčastňují virtuálního života v tematicky zaměřených (odborných) skupinách a často se stávají respektovanými názorovými vůdci. V tomto virtuálním prostředí se též setkáváme s celebritami či veřejně známými osobnostmi v roli ambasadorů určité značky.

Všechny uvedené komunikační aktivity jsou střípky do mozaiky vytváření pozitivního firemního PR, neboť komunikační aktivity v digitálním formátu jsou zákazníky dnes již nejen očekávané, sdílené, ale i aktivně vyhledávané.

Příkladem banky aktivní na sociální síti Facebook je Česká spořitelna, která zde vytváří především prostor pro zapojení svých klientů (engagement), možnost získat vstupenky na různé koncerty, ale i informace o speciálních projektech, např. o vytvoření virtuální pobočky, které je mimo jiné využívána pro trénink bankéřů. Je jednou z prvních institucí v bankovním sektoru, která zveřejňuje informace o využití virtuální reality ve své bankovní praxi. Aktuálních více než 75 tisíc lajků svědčí o oblíbenosti aktivit České spořitelny na sociální síti Facebook. [8] Též Slovenská sporiteľňa je velmi aktivní na sociální síti Facebook. Kromě zajímavých video reportáží a témat pracuje důsledně i na svém PR. Jeden z nedávných příspěvků informuje, že tato instituce přestane využívat venkovní reklamu, jako jsou billboardy či citylighty, neboť nechce přispívat k vizuálnímu smogu ve veřejném prostoru – profiluje se tedy jako společensky odpovědná instituce. Část veřejnosti zajisté toto rozhodnutí přivítá s povděkem. [21]

Českou bankou, jejíž aktivity jsou velmi vyhledávané na Instagramu, je Air Bank s osvěžující jarní zelenou barvou a populárním hashtagem #ibankumuzetemitradi. Je to mladá banka a její příspěvky vynikají mladickou lehkostí, vtipem a zajímavými nápady. [1]

Speciální webové stránky a mikrostránky věnované vzdělávání svých klientů připravuje již dříve zmíněná Česká národní banka: seriál článků, který nás provede světem měnové politiky, video spoty a prezentace, popř. možnost ověřit si získané znalosti z oblasti měnové politiky zábavnou formou pomocí křížovek – to vše přispívá k atraktivnosti webového portálu této banky, k její důvěryhodnosti a k budování pozitivního PR. [7]

 

3.2.3        YouTube jako video komunikační kanál pro účely PR

 

O YouTube jako účinném komunikačním nástroji k budování firemního PR již byla zmínka v kapitole 3.2.1. v souvislosti s video blogy. Na tomto místě je vhodné – alespoň v základní poloze – doplnit téma o optimalizaci pro vyhledávače (SEO – search engine optimization), a to z hlediska zpětných odkazů reagujících na digitální obsah umístěný na platformě YouTube. Především díky skutečnosti, že video formát je jedním z nejoblíbenějších formátů šíření digitálního obsahu, jsou tyto zpětné odkazy důvodem získávání preferenčních pozic ve výsledcích organického vyhledávání. Aktivní video marketing se tak stává nástrojem firemní úspěšnosti v rámci marketingu ve vyhledávačích. [3] Videa umístěná na YouTube nemusejí ani mít status virálních videí, k úspěchu postačí i jen promyšlená práce s video newsletterem jako jedním z možných nástrojů jak pro informování klientů – odběratelů novinek na video kanálu dané firmy, tak i pro budování zpětných odkazů.

 

3.2.4        Mobilní komunikace pro účely PR

 

Analýzou sekundárních dat autorka zjistila nejnovější zveřejněná data týkající se přístupu k internetu z mobilních zařízení v České republice. Z výsledků statistického šetření Českého statistického úřadu vyplývají následující údaje: „V roce 2017 poprvé více jak polovina dospělých v Česku uvedla, že používá internet na svém mobilním telefonu, tj. téměř dvě třetiny uživatelů internetu. Internet na svém mobilním telefonu běžně používají především mladí lidé – v roce 2017 jej ve věku 16 až 24 let používalo téměř devět z deseti osob. Často se na internet přes mobilní telefon připojují také ženy na mateřské či rodičovské dovolené (cca tři čtvrtiny).“[12] Pro porovnání připomeňme, že – dle zprávy Českého statistického úřadu [12] – se na počátku roku 2015 k internetu prostřednictvím mobilního telefonu připojovalo 37 % osob. [11] Trend směrem k mobilní komunikaci je zcela zřejmý. Z tohoto pohledu se tedy jedná především o prioritní nutnost pro podnikatelské i neziskové a další subjekty urychleně budovat moderní responzivní firemní weby a přijímat uvážlivá rozhodnutí týkající se kvalitativních parametrů nástrojů digitální komunikace používaných směrem ke všem stakeholderům. Všechny používané komunikační kanály je nutné optimalizovat pro nejrůznější platformy uživatelských koncových zařízení. Celá řada poskytovatelů digitálního obsahu své služby nabízí již prostřednictvím mobilních aplikací (Booking.com, Facebook, Novinky.cz, TED, YouTube, Seznam.cz, Google.com, TN.cz, Netflix a celá řada dalších mobilních aplikací, včetně těch z bankovního prostředí).

 

3.2.5        Mobilní PR komunikace prostřednictvím aplikace mobilního bankovnictví

Mezi velmi zdařilé aplikace mobilního bankovnictví patří aplikace Raiffeisenbank. Redesign této aplikace s převládajícími odstíny výrazné žluté barvy na antracitovém pozadí byl spuštěn s příchodem roku 2019 a přináší řadu nových, velmi příjemných funkcí (možnost načítat QR kódy, zvýšená bezpečnost, fulltextové vyhledává v přehledech transakcí, využití biometrie při podepisování transakcí, možnost změnit již odeslanou platbu, apod.). [13] To vše přispívá k vysokému hodnocení této banky ze strany klientů. Velmi zajímavé je však i využití prostředí aplikace mobilního bankovnictví pro budování pozitivního PR, a to díky promyšleně nastavené komunikaci s klienty. Klienti banky dostávají v sekci zprávy – kromě zpráv týkajících se vlastního provozu mobilního bankovnictví – též informace o dalších aktivitách či úspěších Raiffeisenbank (vyhlášení banky počtvrté v řadě klientsky nejpřívětivější bankou roku, informace o spolupráci s nadací Dobrý Anděl či o marketingových aktivitách např. Raiffeisenbank jako partner Dnů Marianne). Klienti banky tak mají informace doslova „z první ruky“ a mohou být na svou banku právem hrdi.

 

 

 

3.3      Vybraná data z longitudinálního výzkumu MML TGI 2015-2017

 

V rámci kontinuálního multiklientního výzkumu MML TGI společnosti Median, s.r.o., který se věnuje otázkám spotřebního chování, konzumace médií a životního stylu, je od roku 2015 reprezentativnímu souboru respondentů kladena též otázka týkající se mobilního bankovnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že identická otázka je kladena jak v České republice, tak i na Slovensku, je možné předložit komparativní analýzu zjištěných dat. Následující data přinášejí informaci o lidech, kteří si stáhli aplikaci mobilního bankovnictví do svého mobilního telefonu v České republice a ve Slovenské republice v letech 2015-2017.

 

Graf č. 2 Stahování aplikace mobilního bankovnictví prostřednictvím smartphonů

 

 

Zdroj:          MML-TGI 2015-2017 ČR/SR, počet respondentů ročně ČR: 15.000/SR: 8.000     

 

Z Grafu č. 2 je vidět stoupající tendence jak počtu vlastníků smartphonů, tak i množství uživatelů stahujících si bankovní aplikaci do svého telefonu. (Jedinou výjimkou byl drobný pokles stahování aplikace mobilní bankovnictví v roce 2016 na Slovensku.) Dalším zjištěním je skutečnost, že procento uživatelů, kteří si stáhli bankovní aplikaci do svého mobilního telefonu, je v ČR téměř dvojnásobné než v SR. V obou zemích se procento vlastníků smartphone blíží 60% (cílová skupina 14-79 let v roce 2017).

Z hlediska genderového rozvrstvení je situace znázorněna na Grafu č. 3.

 

Graf č. 3 Rozložení uživatelů aplikace mobilního bankovnictví dle pohlaví v roce 2017

 

 

 

 Zdroj:        MML-TGI 2017 ČR/SR, počet respondentů ročně ČR: 15.000/SR: 8.000    

 

Pokud se podíváme na rozložení uživatelů aplikace mobilního bankovnictví dle pohlaví v roce 2017, vyjde nám, že muži v ČR i SR si stahují aplikaci mobilního bankovnictví výrazně více než ženy. Ze získaných dat je dále patrné, že poměr rozložení vlastnictví smartphonů podle pohlaví (muži – ženy) je rovnocenný a téměř shodný v obou zemích.

 

3.4      Trendy úspěšné PR komunikace v digitálním věku

 

Není snadné akceptovat skutečnost, že díky novým technologiím se oblast Public Relations dramaticky mění, obzvláště pro odborníky, kteří v této oblasti působí řadu let a mají cenné zkušenosti s klasickými komunikačními formáty. Nepřehlédnutelné změny reálného PR prostředí současnosti zahrnují následující skutečnosti:

 • PR agentury, samy organizace a firmy přecházejí na PR aktivity založené na digitálním marketingu;
 • tiskové zprávy v klasické tištěné textové podobě jsou nahrazovány infografikami, blogy, video blogy (vlogy) a též dalšími multimediálními formáty (např. vizuály,  audio formáty, podcasty, video formáty, video animace) umístěnými online;
 • sociální sítě – PR dialog se odehrává „napřímo“ v prostředí sociálních sítí; vysoký potenciál sociálních sítí pro oblast PR lze spatřit především v bezbariérovém přístupu ke specifickým segmentům veřejnosti;
 • dostupnost metriky – digitální PR je lépe měřitelné než klasické PR metody, a tudíž kvantifikovatelné (počet zhlédnutí, počet kliknutí, počet sdílení, počet a kvalita komentářů a též počty „lajků“);
 • nastoupila éra využívání dalších velmi dostupných a finančně nenáročných analytických nástrojů (Google Analytics, Facebook Business Manager aj.)

Z hlediska budování vztahů s médií je tradiční koncept budování vztahů s význačnými novináři doplňován o budování vztahů s význačnými blogery a video blogery. Případné budování vztahů s aktuálně populárními Youtubery je v současnosti spíše v poloze hledání vhodné strategie, a to i vzhledem k citlivému charakteru finančního sektoru.

 

3.5      Charakteristika digitální PR komunikace

 

Dramatický vývoj nových technologií mění nejen druh používaných komunikačních kanálů, ale i nároky na charakter a styl komunikace.  Např. dnes již není možné sdělit informaci neúplnou či dokonce se snažit důležitou informaci zatajit. Rešerší webových stránek význačných českých i zahraničních firem a institucí byla identifikována řada shodně deklarovaných charakteristik komunikace mnoha institucí. Jako charakteristiku svých komunikačních aktivit a poskytovaných informací většinou uvádějí následující přídavná jména: rychlé, aktuální, nezávislé, odborné, autentické, otevřené, široce dostupné, úplné. Obdobně vnímaná kvalita komunikačního stylu zde byla i před vznikem Webu 2.0., avšak případné hrozby při nedodržení vytčených parametrů nebyly dříve zdaleka tak markantní. Nyní je možnost selhání komunikace mnohem pravděpodobnější a často s dramatičtějšími následky. Možné důvody enormní důležitosti deklarovaných charakteristik jsou uvedeny
v následující tabulce. (Tab. 1)

 

Tab. 1 Důvody preference vybraných parametrů komunikačního stylu

 

Parametr komunikace Možný důvod/možné důvody
rychlost jakýkoliv bloger může být rychlejší
aktuálnost konkurence médií na fragmentovaném trhu
nezávislost důvěryhodnost, právní důvody
odbornost preference aktuálnosti a profesionality obsahu
autentičnost lidé oceňují a jsou ochotni číst originální informaci
otevřenost/dostupnost očekávaný styl komunikace prostý jakýchkoliv bariér, zpětná vazba
úplnost polopravdy či neúplné informace sociální média rychle odhalí
srozumitelnost nutná pro vzdělávání klientů o produktech a dalších aspektech oboru

Zdroj: autorka – vlastní zpracování

 

3.6      Unikátní obsah a storytelling – základ poutavého PR

 

V podkapitole 3.5 v Tab. 1 Důvody preference vybraných parametrů komunikačního stylu v dnešní digitální době je uveden jeden velmi důležitý parametr, a tím je požadavek na autentičnost obsahu. Lidé jsou velmi zaneprázdnění širokým spektrem svých pracovních a soukromých aktivit a jsou ochotni věnovat svůj čas informacím, které jsou unikátní, autentické a atraktivně zpracované. Odtud pramení i současná oblíbenost infografik či video zpráv, která je reakcí na nechuť číst dlouhé texty. PR specialisté bez ohledu na obor působnosti, včetně PR odborníků působících v oblasti finančních trhů a bankovnictví, jsou si tohoto trendu vědomi a uvážlivým výběrem vhodného obsahu a formy distribuce PR zpráv na něj reagují. Informační přetíženost je nepříjemným důsledkem jak současného životního stylu, tak i fragmentace médií.  Odborníci na integrovanou marketingovou komunikaci proto hledají cesty pro snazší zapamatovatelnost sdělovaného obsahu. Jednou z vítaných pomůcek je i metoda s názvem storytelling (vyprávění příběhů), díky které je možné informace sdělovat ve formě příběhu. Nejedná se o úplně snadnou cestu, avšak je-li příběh relevantní a je-li „vyprávěn“ s dostatečným emociálním nábojem při neustálém vědomí cíle dané komunikace, slaví tato metoda velké úspěchy. O začleňování metody storytellingu do komunikační strategie na svém portálu píše i Česká spořitelna: „Storytelling se učíme od Pixaru, agilitu od dua Veselý & Smutný… Jednoduše, chceme být nejlepší a od nejlepších se učíme.“ [9]

 

Závěr

 

Cílem tohoto příspěvku bylo analyzovat a kriticky zhodnotit potenciál digitálních komunikačních nástrojů a jejich roli pro účely komunikace bankovní instituce v oblasti vztahů s veřejností. Díky metodě spočívající v aplikaci modelu smíšeného výzkumu při použití simultánního kombinování a schématu QUAL-quan autorka pracovala s kvalitativními i kvantitativními daty. Díky této kombinaci bylo možné získat komplexní pohled na aktuální změny, které se odehrávají v oblasti komunikace institucí působících v sektoru finančních trhů a bankovnictví. Zásadní změna spočívající v proměně klasických public relations na tzv. digitální public relations je dána samotnou změnou aktuálně využívaných technologií. Technologie však nejsou jediným důvodem dynamického rozvoje oblasti vztahů s veřejností. Je zcela evidentní snaha o maximální transparentnost informací, jejich autentičnost, rychlost a zajímavost, pokud se týká používaných formátů sdělování informací a dat. Informační prostředí je pro klienty převážně uživatelsky příjemné, což je velkou konkurenční výhodou. Velmi důležitou je i schopnost daného subjektu informovat zákazníky srozumitelným způsobem, neboť vzdělávání zákazníků o nových produktech nebo např. o správném používání aplikace mobilního bankovnictví je často rozhodujícím momentem pro volbu dané finanční instituce ze strany klienta.

 

Poděkování

Autorka tímto vyjadřuje své poděkování společnosti Median, s.r.o. (www.median.eu/cs/) za vstřícnost a součinnost při zpracování analýzy a poskytnutí aktuálních dat o mobilních aplikacích z výzkumu MML-TGI ČR a SR pro účely publikace tohoto příspěvku v odborném časopise Finančné trhy (Slovensko), vydání 1/2019.

 

4           Použitá literatura

 

[1] AIR BANK, 2019. Air Bank (@airbank_cz) • Fotky a videa na Instagramu [online] [vid. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.instagram.com/airbank_cz/

[2] ANON., 2019. Finanční instituce začínají využívat video na internetu – Finparáda [online] [vid. 2019-03-14]. Dostupné z: https://finparada.cz/310-Financni-instituce-zacinaji-vyuzivat-video-na-internetu.aspx

[3] ANON., nedatováno. Search Results for “banking”. Wyzowl [online] [vid. 2019a-03-14]. Dostupné z: https://www.wyzowl.com/search/banking/

[4] ANON., nedatováno. The What, Why and How Behind Customer Education | CustomerThink [online] [vid. 2019b-03-14]. Dostupné z: http://customerthink.com/the-what-why-and-how-behind-customer-education/

[5] BOURNE, Clea, 2017. Trust, power and public relations in financial markets. London ; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN 978-0-415-71921-6.

[6] BUSINESSDICTIONARY.COM – ONLINE BUSINESS DICTIONARY, 2019. What is blog? definition and meaning. BusinessDictionary.com [online] [vid. 2019-03-14]. Dostupné z: http://www.businessdictionary.com/definition/blog.html

[7] ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, 2019. ČNB [online] [vid. 2019-03-18]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/vzdelavani/

[8] ČESKÁ SPOŘITELNA, 2019. Česká spořitelna – Hlavní stránka [online] [vid. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.facebook.com/ceskasporitelna/

[9] ČESKÁ SPOŘITELNA, KARIÉRA V IT, 2019. Kariéra v IT | Česká spořitelna [online] [vid. 2019-03-20]. Dostupné z: https://www.velkemoznosti.cz/kariera-v-it-lp

[10] ČNBLOG, 2019. ČNB [online] [vid. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/blog_cnb/

[11] ČSÚ, 2015. Počtem uživatelů internetu jsme přeskočili Evropu. Počtem uživatelů internetu jsme přeskočili Evropu [online] [vid. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/poctem-uzivatelu-internetu-jsme-preskocili-evropu

[12] ČSÚ, 2019. Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU. Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU [online] [vid. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/rozvoj-informacni-spolecnosti-v-ceske-republice-a-zemich-eu

[13] DOSKOČILOVÁ, Veronika, 2019. Raiffeisenbank inovovala mobilní bankovnictví. Umí QR kódy a biometrii. Měšec.cz [online] [vid. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/aktuality/raiffeisenbank-inovovala-mobilni-bankovnictvi-umi-qr-kody-a-biometrii/

[14] ERA, 2019. EraJednoduse. YouTube [online] [vid. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.youtube.com/channel/UCFyIBc6jlc_IMCssgj1jIww

[15] JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, 2013. Strategický marketing: strategie a trendy. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4670-8.

[16a] KOPECKÝ, Ladislav, 2013. Public relations: dějiny – teorie – praxe. Praha: Grada, s. 23. ISBN 978-80-247-4229-8.

[16b] KOPECKÝ, Ladislav, 2013. Public relations: dějiny – teorie – praxe. Praha: Grada, s. 22. ISBN 978-80-247-4229-8.

[17] MBANK, 2019. Jak zjistím svůj IBAN? | mBank.cz [online] [vid. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.mbank.cz/blog/post,745,jak-zjistim-svuj-iban.html

[18a] MCLUHAN, Marshall, 1994. Understanding media: the extensions of man. 1st MIT Press ed. Cambridge, Mass: MIT Press. ss. 7-9. ISBN 978-0-262-63159-4.

[18b] MCLUHAN, Marshall, 1994. Understanding media: the extensions of man. 1st MIT Press ed. Cambridge, Mass: MIT Press. ss. 7-9. ISBN 978-0-262-63159-4.

[19] MORGAN, Carrie, 2015. Above the noise: creating trust, value & reputation online using basic digital PR. Melbourne, Fla.: Motivational Press, s. 11.  ISBN 978-1-62865-258-1.

[20] SCOTT, David Meerman, 2017. The new rules of marketing & PR: how to use social media, online video, mobile applications, blogs, newsjacking, & viral marketing to reach buyers. Sixth edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-1-119-36241-8.

[21] SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA – FACEBOOK, 2019. Slovenská sporiteľňa – Facebook Vyhledávání [online] [vid. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.facebook.com/search/posts/?q=slovensk%C3%A1%20sporite%C4%BE%C5%88a&epa=SERP_TAB

[22] SVOBODA, Václav, 2009. Public relations moderně a účinně. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2866-7.

[23] THE PUBLIC RELATIONS SOCIETY OF AMERICA, 2019. All About PR. Public Relations Society of America [online] [vid. 2019-03-14]. Dostupné z: https://www.prsa.org/all-about-pr/

[24] WILCOX, Dennis L., Glen T. CAMERON a Bryan H. REBER, 2015. Public relations: strategies and tactics. Eleventh edition. Boston: Pearson. ISBN 978-0-205-96064-4.

 

 

410 Responses
 1. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it
  from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements
  would really make my blog shine. Please let me know where you got
  your design. Bless you

 2. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our
  community. Your site provided us with helpful info to work on. You
  have performed an impressive activity and our entire community can be grateful to you.

 3. Howdy! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a
  theme or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any recommendations, please share. Cheers!

 4. Admiring the time and energy you put into your
  blog and detailed information you present. It’s awesome to come across a blog every once
  in a while that isn’t the same out of date rehashed material.
  Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my
  Google account.

 5. Excellent weblog here! Additionally your site so much up very fast!

  What host are you the use of? Can I get your associate hyperlink to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 6. I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your blog.
  It appears as if some of the text in your content are running off the
  screen. Can someone else please provide feedback and let
  me know if this is happening to them as well? This could be
  a problem with my browser because I’ve had this happen previously.

  Thanks

 7. Hello every one, here every person is sharing these know-how, thus it’s fastidious to
  read this webpage, and I used to pay a visit this web site all
  the time.

 8. I don’t even know how I ended up here, but I
  thought this post was good. I do not know who you are but definitely
  you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 9. feng shui expert

  Awesome blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress or go
  for a paid option? There are so many choices out there
  that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations?

  Appreciate it!

 10. Have you ever considered creating an ebook or
  guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I
  know my audience would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free
  to shoot me an e-mail.

 11. What i do not understood is in reality how you’re no longer really much more smartly-liked
  than you may be right now. You’re very intelligent. You
  know thus significantly relating to this subject, produced me in my view believe it from so many varied angles.
  Its like women and men are not fascinated except it’s one thing to
  accomplish with Girl gaga! Your own stuffs excellent.
  All the time take care of it up!

 12. I’m really enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Excellent work!

 13. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to
  assert that I acquire actually enjoyed account your blog
  posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 14. Spot on with this write-up, I truly feel this web site needs
  a great deal more attention. I’ll probably be back again to
  see more, thanks for the info!

 15. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this
  in future. A lot of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 16. you’re in point of fact a excellent webmaster. The site loading
  speed is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick.

  In addition, The contents are masterpiece.
  you have done a wonderful process in this matter!

 17. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 18. Thank you for some other informative site. Where else may I get that type of information written in such a perfect approach?
  I’ve a challenge that I’m simply now running on, and I have been on the look out for such information.

 19. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 20. I’m not sure exactly why but this website is loading extremely
  slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 21. I am curious to find out what blog platform you have been working
  with? I’m experiencing some small security issues with my
  latest site and I’d like to find something more risk-free. Do you have
  any solutions?

 22. Rockefeller Virtual OS can be turned into a virtual desktop, allowing you to lock down your system to ensure its security. You may use powerful settings and adjust all OS settings to mimic a real-time environment.
  Rockefeller Virtual OS is safe and simple to use; it doesn’t require a license key for free downloads but you will need to register it in order to get updates. Moreover, this software is optimized for Windows 7 and 8 operating systems, so it can be run as http://dreamvacationshome.com/truetype-changer-lifetime-activation-code-free-download-latest/
  50e0806aeb nelifab

 23. WindowsLemon.comAfter more than a week of on-court action, the fourth edition of the FIVB Beach Volleyball World Tour begins officially today at the FIVB 2019 World Tour, Viña del Mar, Chile.

  Great anticipation is building with one of the world’s biggest events just around the corner. The Opening Ceremony of the World Tour in Chile is programmed on the same day and with one of the region’s best tennis tournaments https://secret-stream-32486.herokuapp.com/Junior_World_of_Words.pdf
  50e0806aeb jaeeig

 24. It’s easy to use, packed with tools and offers a large amount of settings and templates to complete your projects.

  Download ABCExplorer 1.0

  ABCExplorer is a nice application for creating musical files and editing them using lots of tools and even virtual instruments. It’s packed with lots of settings and a graphical interface that makes it easy to work on your projects.

  ABCexplorer is a software utility that gives users a helpful way to edit.txt and.abc https://cuteteddybearpuppies.com/2022/06/hazel-technology-calculator-crack/
  50e0806aeb ellrege

 25. .
  Some key features of Golden World and USA Map Locator Fix Active v1.0:
  * Suitable for Real-Estate, Dealer Maps, Branch Offices Locators * Color, URL linking, captions and more * Intuitive Flash Map Interface * Ease of Use * Customizations via an XML file, no Flash source modifications required * Any settings can be done using external XML file, it allows integrating flash map into any application and dinamically modify information on map easy https://biokic4.rc.asu.edu/sandbox/portal/checklists/checklist.php?clid=6787
  50e0806aeb marmart

 26. To install the PKA library, one should use the „PKA-INSTALL“ command from the installation zip file.

  Anybody can create an app using the PWK grammar, or a tool that allows the „creation“ of apps, such as the „experimental“ Blue Shirt Alpha from Giordano Furniture, among others. In fact, this is the reason for the „lightning speed“ of design and development; the complexity of programming tasks is reduced to a manageable https://cine-africain.com/garleli/mastersplitter-with-license-code/
  50e0806aeb dilltala

 27. The program can be used on any version of Windows 10, 8.1, 8 or 7 SP1. There is a neat ‚pin‘ icon to invoke ‚Quick Protect‘ right from the task bar. It’s a clean and well-rounded software solution.
  The Software has a license version size of 9.46 MB and can be downloaded from our website if you decide that it is the ideal software for your system.

  Labels:

  Reviews: Your feedback is http://www.diarioelsoldecusco.com/advert/epreserver-crack-license-code-keygen-free/
  50e0806aeb franrai

 28. Octansoft Video Editor is a powerful application that’s capable of creating professional videos. It’s targeted at people with basic coding know-how. Most of its functions, such as effects, transitions, titles and captions, can be carried out without the need for third-party plugins.
  Features
  The software allows you to trim, split, merge, crop, resize, and perform various editing tasks. It lets you enable the use of overlays, apply different http://kurtosh-kalach.com/wp-content/uploads/2022/06/jamugol.pdf
  ec5d62056f darella

 29. This is a very, very basic application. The main idea was simplicity. Simplicity is a computer science term meaning to keep the code as simple as possible. In this case, it is VB.NET code.
  The application has some functionality not fully developed and not fully designed, such as logging tool, etc. I work with VB.NET at the moment and will finish the missing part in the next few months. The support for VB.NET will come with next updates https://bryophyteportal.org/portal/checklists/checklist.php?clid=7041
  ec5d62056f reancorb

 30. If you are using French translation of Total Commander (v10.0+), you can type „gaup“ in the ‚Extension for packer‘ field
  If you are using English translation of Total Commander, you can type „gaup.wcx“ in the ‚Extension for packer‘ field
  This article describes in details how to view and extract resources from MSI and msi packages.
  MSI packages usually have the following directory structure:
  + https://rasembpreculumin.wixsite.com/reauhaethawa/post/super-nani-hd-video-top-download-720p-moviesl
  ec5d62056f pernrai

 31. Swervify

  Spotify has been the dominant player on the online music streaming market for quite some time now, going through several updates that have increased its functionality as well as the quality of its products as a whole.
  While many users are perfectly happy with Spotify’s free offering, some are dissatisfied with the quality and offer of the paid version.

  The good news is, you don’t really need to subscribe for Spotify Premium to use its key features. The https://motofamily.com/wp-content/uploads/2022/06/rafhayl.pdf
  ec5d62056f highlaqu

 32. This article is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licence. Our grant partners provide important services to the open source community, and we’d like to share the load by supporting their efforts financially. If you would like to […]

  This article is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licence. Our grant partners provide important services to the open source community, and we’d like to share the load by supporting their efforts https://wakelet.com/wake/kX-Oo4LOa1C7o8JUhuhxf
  ec5d62056f charpeac

 33. This cross platform and software, if well-designed will be a pretty good addition to your Android mobile phone, as well as a useful option for those who use an Android tablet, but also a polished program for almost any other device.

  Viber voice call

  You and your friends can group-call easily. With Viber for Android, you are able to call the contacts who have the Viber Messenger installed.

  You can use new kinds of Voice XR (Vo https://calminax.se/?p=524
  ec5d62056f bryliv

 34. The program doesn’t offer much in the way of advanced features, but it may be an option for advanced users as well. All in all, it’s a great tool for beginners and advanced users alike.

  Visit the developer website for Hard Drive Meter

  Softonic review by Hayfever Staff

  Softonic review by Hayfever Staff

  Software Information

  User Contributed Review

  Softonic review by Hayfever Staff

  Hard drive meter https://ancient-anchorage-99716.herokuapp.com/the_Aao_Wish_Karein_man_720p_download_movies.pdf
  ec5d62056f sedukal

 35. The application also supports overlays and text, both drawing and typing. The full-screen feature is perfect for web pages. You can also choose the rendered dimensions (e.g. the actual size of the elements rather than the onscreen one), etc.
  If you are searching for a reliable and easy to use video recorder, TalkHelper Screen Recorder might be worth checking out. You should also see the video tutorial below.
  How To Use TalkHelper Screen Recorder
  With Talk https://enigmatic-anchorage-45322.herokuapp.com/koka_shastra_book_in_urdu_free_download_pdf_13.pdf
  ec5d62056f vasiche

 36. When it comes to design, the tool looks incredibly similar to the browser.

  Autodesk’s Sketchbook Express is one of the services that makes up SketchBook Pro. Described as a reliable sketching tool that comes with a rich set of tools and features, you can store hand-drawn sketches and drawings. The review does not cover SketchBook Express, so you are more than welcome to check it out.
  Since 2006, Autodesk has been in control of Sketch https://www.getfreshbread.com/profile/llorbandrenscandjesca/profile
  66cf4387b8 kafedar

 37. This program is free. To get some use out of it, please contact us at

  Overall, Limewire is very well designed, but it’s still a mess. It works with many different music players, but not all versions. It changes search results every time you search, and will often cache search results (although it should have an option for not caching).
  It is missing some https://www.willem-pie.nl/profile/sandlamoralypo/profile
  66cf4387b8 vyrdvyni

 38. Cigati OLM to PST Converter is available to download and use free of charge.

  Are you an Android user? If you’re looking for a tool that can convert images from Camera Roll, WhatsApp, Facebook, MMS, Viber and other compatible chat apps, then you’ve come to the right place. Try to imagine, that you have a mess of taken photos. How would you like them to be transferred to your PC? The good news is that you don’t have to. The application FotoTo is a convenient and FREE to download piece of software that can help you https://www.florencevillebristol.ca/profile/plansaltpetepicy/profile
  99d5d0dfd0 pamanann

 39. Features:
  – Deal with transfers, youth academy, and free agents
  – Supports more than 30 soccer leagues worldwide
  – Find friends leagues and teams using the global league table
  – Accurate scouting and in-depth roster analysis
  – Goal keeping skills
  – Clear interface and easy-to-read information
  – Possibility to view opponents‘ squad and youth academy
  – Send friendly wishes, tips, and gifts
  – View historical and upcoming matches
  – Powerful functionality
  – Keep all https://wakelet.com/wake/HFlfrSiqfD58UJqjKyiqb 8cee70152a wallwynd

 40. It has a custom sound with a cappella recording by Andrej Slobodnik. It has a…… 50% of the prospective employment market for permanent firefighting positions. Comp. at ¶¶ 19-20. Even if a plaintiff is unable to prove that the defendant discriminated against her, if the plaintiff’s evidence establishes that the defendant engaged in disparate treatment, „[a] local government may not block employment opportunities available to protected individuals by automatically disqualifying them from a particular position, https://spacezozion.nyc3.digitaloceanspaces.com/upload/files/2022/05/syYqsBvTzRCXt1yU1M4Q_19_1f6754b585bacd0d679dfcf49fdb7896_file.pdf 05e1106874 appdev

 41. The program is offered in English and Norwegian, but you will only find an option in your language in the primary panel. To change the language, you may pick the country that is desired as well as click on the double-sized flag icon, which is embedded in the field.

  DIOPLAN Lightning Calendar is a simplistic calendar panel with some advanced features. It is intended for astronomers and amateur astronomers. It is the most complete software to determine the ephemerides of all of the known https://worlegram.com/upload/files/2022/05/42A18TIqiQNX8t53mwKk_19_a1ebf0c719aba13171f1fb1c62951caa_file.pdf 05e1106874 charex

 42. The color themes include dark and light colors, as well as 3 built-in colors. For best results, make sure to pick a theme suitable for your graphical interface, and to use at least a 16:9 or 4:3 ratio.
  The TMS VLC UI Pack comes with a bunch of great presets that boast smooth and natural visualized gradients, opacity levels and custom shapes. Those presets are included for the Control Panel and Data Sheet and the library includes a set of predefined https://subslemisel.weebly.com

  6add127376 graidava

 43. SpyAppTracker Lite is a tool that allows you to record video and audio metadata from the video files on your computer and save it to an SQLite database.
  So, whether you are a casual user or a professional one, you will be able to avoid wasting time by editing such information, thanks to the program.
  Main capabilities
  This unique tool gives you the ability to record all metadata from still image files, audio and video files.
  To start working with the tool, http://61.7.230.236/ULIBM//dublin.linkout.php?url=https://detaresen.weebly.com

  6add127376 kartri

 44. video.

  No comments:

  About Me

  Lifelong gamer of all sorts, hardware and software geek, love high-end cars and electronic gadgets. Recently been studying parallel programming with OpenMP and CUDA. Recently achieved stuff in Lara Croft Go, released: #1-5 of Lara Croft Go.Bromocriptine and/or L-methadone treatment of sexual behaviour of male rats.
  L-methadone and/ http://ennsvisuals.com/?URL=https://thiosfinwhimvio.weebly.com

  6add127376 chraria

 45. The latest version of the product is now available and it comes with some interesting changes, so it’s recommended to check it out and get acquainted with all the new features. The price of the premium version is $39.95, while the free version usually comes with a trial period, which is free of cost but may limit the number of available videos.
  Download links
  Download TPD Video Grabber for Windows now from Softonic: https://derssadoreal.weebly.com

  6add127376 chesoli

 46. In addition, the Integrate Images option enables the user to make multiple adjustments to their image, and to create a multiphotograph of it.
  DCE Tools can work both as a standalone or as a Chrome extension, as a standalone app or as a digital photo editor.
  It is available for Windows 10, Mac, iOS and Android devices.

  The folders are used by working with different images.

  There are 8 sections in the folder:

  1. ![DCE Components]( https://throbmocomla.weebly.com

  6add127376 philcho

 47. Compatible with Microsoft Windows 7 and Vista
  Compatible with the Microsoft Image Composite Editor
  Works on RAW files
  Supports all RAW file formats supported by CCleaner
  Supports Windows Explorer extensions

  Get many photos on one CD
  Defrag your hard drive
  Free defragmenter. Runs background defragmenter so you can take a break while it does its job. The program finds and defragments multiple hard drives, partitions and drives at once.
  Easy u https://maps.google.cd/url?sa=t&url=https://unemummo.weebly.com

  6add127376 ranlei

 48. DC++ Acceleration Patch 9.10 Beta 3 APK –
  Multimedia & Design/Video… DC++ Acceleration Patch is a very simple software solution that promises to boost the download speed inside DC++.
  Addressed to beginners and professional users alike, DC++ Acceleration Patch boasts a simple interface that needs only a few seconds to figure out.
  Although the software doesn’t also include a help file, usage is not rocket science. The main window of the program allows you to launch DC++ and start the acceleration, with a few statistics for keeping an eye on the app.
  Besides the fact that you can https://cepmamohan.weebly.com

  6add127376 ullnee

 49. DC++ Acceleration Patch 9.10 Beta 3 APK –
  Multimedia & Design/Video… DC++ Acceleration Patch is a very simple software solution that promises to boost the download speed inside DC++.
  Addressed to beginners and professional users alike, DC++ Acceleration Patch boasts a simple interface that needs only a few seconds to figure out.
  Although the software doesn’t also include a help file, usage is not rocket science. The main window of the program allows you to launch DC++ and start the acceleration, with a few statistics for keeping an eye on the app.
  Besides the fact that you can https://cepmamohan.weebly.com

  6add127376 ullnee

 50. They come in 3 different categories:
  Circle Shapes Icons
  Triangle Shapes Icons
  Square Shapes Icons

  This collection of circle images will be perfect for all sorts of projects that are related to food, drinks, fashion, apparel, sports, nature and entertainment. They will make your projects look much more professional and user-friendly. Circle shapes icons is a perfect new way to present your images in the most appropriate way.

  The following distinctive categories are available in the collection:
  Food
  Drinks
  Fashion
  Apparel
  Sport
  Nature
  Entertainment

  Each of the categories https://necapvega.weebly.com

  6add127376 olyigra

 51. Similar software

  1,682,951

  Datasqueeze is a graphical interface for analyzing data from 2D x-ray diffraction detectors (wire, image plate, CCD).
  The interface is simple and intuitive, and the program is easy to use even for those new to x-ray diffraction analysis.
  Datasqueeze application is particularly useful for the analysis of powder diffraction data, diffuse scattering from polymers or liquid crystals, or small http://ocmw-info-cpas.be/?URL=https://untiketpban.weebly.com

  6add127376 pershan

 52. Similar software

  1,682,951

  Datasqueeze is a graphical interface for analyzing data from 2D x-ray diffraction detectors (wire, image plate, CCD).
  The interface is simple and intuitive, and the program is easy to use even for those new to x-ray diffraction analysis.
  Datasqueeze application is particularly useful for the analysis of powder diffraction data, diffuse scattering from polymers or liquid crystals, or small http://ocmw-info-cpas.be/?URL=https://untiketpban.weebly.com

  6add127376 pershan

 53. version
  Custom Examples:
  ■ Give Your Roles Feedback!
  Access the Data Extractor feature with a simple mouse click.
  Pick one or all the folders you want to extract information from and click „Go“
  First you have to open the „DataExtractor.exe“ file, you can do it with excel or in other applications such as winzip, winrar or 7zip.
  Click on the „go“ button and start extracting the information you want. https://erinpalpe.weebly.com

  6add127376 eliyots

 54. Thanks to its constantly updated features, as well as its user-friendly installation method, Lifsoft ShowDesktop is a quick and easy tool to install. It pin the “Show desktop” button to your Quick Launch bar, but you will not have to interfere with any settings and preferences of the OS for that.
  Besides, the program is a very stable tool, as it is constantly updated, only to bring you the safest and most reliable functions.
  What are you waiting for? https://inesetkhar.weebly.com

  6add127376 rainsaw

 55. ivImage is a simple application used to display images.
  If the image is an iv image, the image can display the messages which are hidden in the image when you click the button with „eyes“.
  ivBrowser is a complete E-mail system for Windows users.
  iViewer is a feature-packed viewer which makes it very convenient to browse images while maintaining their integrity. The program supports such operations as dragging and dropping, scaling, rotation, adding watermarks, etc. http://teixido.co/?URL=https://inertimy.weebly.com

  6add127376 leikata

 56. , as well as export and import lists and XML records in various formats (Excel, Google Spreadsheet, Word or in XML format).
  The product has the ability to organize and organize all of the data taken care of at an almost virtual warehouse. This allows users to manage and check various sets and configurations of weapons when dealing with legal, military or other related situations.

  Nikon Collection is suited for photography enthusiasts and professionals who want to study the optimal aspects of advanced photography. It consists http://fatorrrh.com.br/s4j5dfrtu2e5xiogh8s7ya5us2dwue6te8ilm8a7ozfds9ma4/?id=36846&tipo=2&url=https://brenonacsax.weebly.com

  6add127376 clotraym

Leave a Reply